Onze school

Document Schoolplan Csg De Lage Waard 2020 2024

Waar staat onze school voor?

CSG De Lage Waard is een christelijke scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo en vwo waar iedereen welkom is. Onze missie is: succesvol ontwikkelen als leerling én persoon in een kansrijke en stimulerende omgeving. De Bijbel is daarvoor onze inspiratiebron.

Vanuit twee locaties in Papendrecht helpen we leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Kwaliteit staat daarbij bovenaan: wat we doen, doen we goed! Met een team betrokken docenten en een zeer breed onderwijsaanbod, zorgen we ervoor dat leerlingen hun talent ontdekken en ontwikkelen.

Van vmbo tot en met vwo, van praktisch ingestoken Talent XL vmbo tot en met onze Globe Science school: op CSG De Lage Waard krijgen leerlingen de ruimte om te groeien op zijn of haar manier. Natuurlijk gaat het niet alleen om leren. We vinden het ook belangrijk dat leerlingen met plezier terugkijken op hun middelbareschooltijd en zich prettig voelen op school. Daarom besteden we veel aandacht aan een goede en veilige sfeer. Het voorkomen van pestgedrag is daarbij erg belangrijk. Ook doen we veel leuke educatieve dingen met elkaar; zoals gezellige uitjes, buitenlandse reizen en werkweken.

CSG De Lage Waard zorgt ervoor dat leerlingen optimaal zijn voorbereid op een vervolgopleiding of studie en dat zij met hun talent een bijdrage leveren aan de maatschappij. Zo haal je bij ons niet alleen je diploma, maar ontwikkel je jezelf als leerling én als mens. Dat noemen wij: geslaagd groeien!

Slagingspercentages

Resultaten voortijdige schoolverlaters

Helaas zijn er leerlingen die onze school verlaten en voortijdig schoolverlaters (vsv-er) worden. Een vsv-er is een jongere die:
• tussen de 12 en de 23 jaar oud is
• niet staat ingeschreven op een school
• geen startkwalificatie heeft (een diploma op minimaal mbo 2, havo- of vwo-niveau)

In alle gevallen doen we het maximale om dit te voorkomen en blijven we hen volgen en faciliteren om een startkwalificatie te halen. De vsv-cijfers van CSG De Lage Waard zien er als volgt uit (in aantallen):

Schooljaar

Alle instellingen
STARTPOPULATIE
Alle instellingen
NIEUWE VSV-ERS
Csg de lage waard
STARTPOPULATIE
csg de lage waard
NIEUWE VSV-ERS
2017-2018

1020587

785420235
2018-20191005075800718629
2019-202098626265691789-1
2020-202196822569471798-1
2021-2022961716860218895


Het percentage vsv-ers op onze school is in alle jaren aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. Specifieke resultaten over het aantal voortijdige schoolverlaters staan geregistreerd op het vsv-cijferportal.

Overgang leerlingen naar het volgende leerjaar
Voor cijfers over hoeveel leerlingen overgaan naar het volgende leerjaar verwijzen wij naar scholen op de kaart locatie vmbo/mavo of scholen op de kaart locatie havo/vwo.

Raad van Toezicht

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard West
postadres: postbus 1100, 3350 CC Papendrecht

CSG De Lage Waard gaat uit van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-West. De raad van toezicht is de interne toezichthouder.

Leden Raad van Toezicht
dhr. E.J. van den Heuvel, voorzitter
mw. J.M. den Besten-Tukker
mw. D. Boender
dhr. M. van Dongen
dhr. R. van der Feijst
dhr. M.W. Huijzer
dhr. Z. Vis
dhr. C.H. Nugteren - rector-bestuurder
c.h.nugteren@delagewaard.nl

Directie
dhr. C.H. Nugteren, rector-bestuurder
c.h.nugteren@delagewaard.nl
dhr. H. Hofman, sectordirecteur havo/vwo
h.hofman@delagewaard.nl
dhr. P.A. Hoogendoorn, sectordirecteur vmbo/mavo
p.a.hoogendoorn@delagewaard.nl

ALGEMEEN
Organogram

De raad van toezicht kent vier commissies. Voor elke commissie bestaat een reglement:

Document Reglement Remuneratiecommissie

Remuneratiecommissie

Verricht voorbereidende werkzaamheden voor (her)benoemingen van leden van het bestuur en de rector-bestuurder van de CSG De Lage Waard, het te voeren bezoldigingsbeleid bestuurder en het vaststellen van de bezoldiging van de rector-bestuurder.
De remuneratiecommissie wordt gevormd door:
dhr. E.J. van den Heuvel 
mw. J.M. den Besten

Document Reglement Auditcommissie

Auditcommissie

Adviseert gevraagd en ongevraagd over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid van de Stichting. De auditcommissie voert overleg met de accountant.

De auditcommissie wordt gevormd door:
dhr. M.W. Huijzer
mw. D. Boender

Document Reglement Onderwijscommissie

Onderwijscommissie

Adviseert m.b.t. zaken betreffende de kwaliteit van onderwijs.
De onderwijscommissie wordt gevormd door:
mw. J.M. den Besten-Tukker
dhr. Z. Vis

Document Reglement Nieuwbouwcommissie

Nieuwbouwcommissie

Adviseert m.b.t. zaken betreffende nieuwbouw voor de school.
De nieuwbouwcommissie wordt gevormd door:
dhr. M. van Dongen
dhr. R. van der Feijst

Governance documenten

PROTOCOLLEN
Klokkenluidersregeling
Reglement Raad van Toezicht
Integriteitscode
Overzicht Functies en nevenfuncties bestuursleden en Aftredenrooster

Jaarverslag

In de vergadering van het toezichthoudend bestuur is het jaarverslag 2022 met de goedkeurende accountantsverklaring vastgesteld. Wilt u meer informatie neem dan contact op met het Hoofd Stafafdeling Financiën van CSG De Lage Waard via fpa@delagewaard.nl

ALGEMEEN
Jaarverslag 2022
ALGEMEEN
Jaarverslag 2022 in 1 oogopslag

Medezeggenschapsraad

In onze medezeggenschapsraad zijn personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. De raad heeft advies- of instemmingsrecht bij voorgenomen veranderingen van beleid. De directie overlegt regelmatig met de raad of een deel daarvan.

De personeelsleden (van beide locaties) in de MR vormen de PMR, de ouders en leerlingen vormen samen de OLMR. De PMR heeft een aantal extra verantwoordelijkheden, vooral waar het gaat over personeelsaangelegenheden. Daarom voert de PMR met een zekere regelmaat overleg met de directie. Dat overleg noemen we op CSG De Lage Waard: Directie/PMR-overleg. Personeelsbeleid en taakbeleid zijn belangrijke onderwerpen in dit overleg.

De OLMR bereidt net als de PMR in eigen geleding de MR vergadering voor. De MR vergadert meestal 5 keer per jaar. In het grootste deel van de MR-vergadering is de directie aanwezig om informatie te delen en agendapunten toe te lichten. De besluitvorming in de MR vindt in afwezigheid van de directie plaats. De MR-vergaderingen worden altijd geopend en gesloten met gebed. Minimaal 1 keer per jaar vergaderen de MR en het (toezichthoudend) bestuur gezamenlijk. De agenda voor dit overleg wordt in gezamenlijkheid opgesteld.

Samenstelling MR 2022-2023

Oudergeleding
dhr. H. Bikker
mw. A. Hamerpagt
mw. D. van der Lans - Mouthaan
mw. M. Groen - Zeewijk
Emailadres: mr-ouder@delagewaard.nl

Leerlinggeleding
Karsten Lems
Lucas van der Linden
Sarah Smink
Florentijn van ’t Verlaat
Emailadres: mr-leerling@delagewaard.nl

Personeelsgeleding
dhr. A.J. Besseling - voorzitter
dhr. A.J. Boer
dhr. M.A. van den Dool
dhr. M.B. Dubbeld
dhr. G.A.M. Hogendoorn
mw. H.H. Hol
mw. J. van der Laan
dhr. N. Oostlander
Emailadres: mr@delagewaard.nl

Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen en behartigt hun belangen. De leden zijn enthousiast en denken graag mee over de school. De ideeën van leerlingen voeren we, mits ze haalbaar zijn, zoveel mogelijk uit. Voorop staat dat het altijd het belang van de school en de leerlingen dient. Daarbij proberen we leerlingen zelf ook zoveel mogelijk te betrekken bij de uitvoering, zodat ze hierin ook hun eigen verantwoordelijkheid en praktische inzet kunnen laten zien voor de school.

Foto: Leerlingenraad locatie vmbo/mavo

Kwaliteitszorg

Kwaliteit van goed onderwijs vinden wij op onze school heel belangrijk. Vanuit het besef dat we het iedere dag nog beter kunnen doen dan gisteren én het uitgangspunt dat ieder mens vaker mag opstaan dan vallen, dragen we met enthousiaste en deskundige collega's bij aan de toekomst van onze leerlingen. Om houvast te vinden en koers te houden is het nodig dat dit streven naar kwaliteit en het stellen van de vragen daarover is ingebed in onze school. Dit doen wij door middel van een kwaliteitszorgsysteem. Onze missie en visie zijn de basis voor de pedagogische en didactische doelen voor onze leraren in de lessen. Ons kwaliteitssysteem voorziet erin dat we sluitende cirkels hanteren t.a.v. van deze doelen én voortdurend zicht hebben en sturen op de onderwijskundige resultaten.

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op onze school in de vorm van verticaal toezicht. Daarnaast ontwikkelen wij continu de horizontale toetsing van kwaliteit op onze school. We stellen onszelf voortdurend de vraag: ‘wat markeert onze kwaliteit?’ en plaatsen deze vraag in een continu evaluerend proces van plan-do-check-act. Dit daagt alle medewerkers uit om in samenhang zichtbaar te maken hoe wij werken aan het verbeteren van de kwaliteit en wat voor onze leerlingen daarvan de opbrengsten zijn. De passie om onze leerlingen daadwerkelijk alles aan te reiken om geslaagd te groeien vormt onze drijfveer.

Document Schoolveiligheidsplan

Veiligheid

Voor de fysieke en sociale veiligheid in en om de school is een schoolveiligheidsplan schoolveiligheidsplan ontwikkeld. Veiligheid richt zich op verschillende gebieden binnen de school en in dit plan zijn de verschillende afspraken vastgelegd. 

Eén van de manieren om de veiligheid te bevorderen, is door het plaatsen van camera’s. In dit protocol zijn de  afspraken vastgelegd met betrekking tot gebruik van de camera’s, het bekijken van de beelden en  de opslag van beeldmateriaal.

Document Reglement Cameratoezicht Versie Schoolwiki

Cameratoezicht

Eén van de manieren om de veiligheid te bevorderen, is door het plaatsen van camera’s. In dit protocol zijn de  afspraken vastgelegd met betrekking tot gebruik van de camera’s, het bekijken van de beelden en  de opslag van beeldmateriaal.

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker werkt aan gezond en veilig werken binnen de school en ondersteunt bij de uitvoering van de RI&E. De preventiemedewerker is aanwezig voor medewerkers, leerlingen en ouders die incidenten willen melden.De preventiemedewerker voor locatie havo/vwo is de heer Arjan Besseling en voor locatie vmbo/mavo de heer Kees van Hoogdalem.