Alledaagse zaken

Directie / afdelingsleiders / coördinatoren

Directie
dhr. H. Hofman, sectordirecteur havo/vwoh.hofman@delagewaard.nl
vwo onderbouw

dhr. J.L. van Beuzekom, afdelingsleider

j.l.van.beuzekom@delagewaard.nl
mw. E. Witvliet-Broekhuizen, coördinatore.witvliet-broekhuizen@delagewaard.nl

havo onderbouw

mw. E. Capelle, afdelingsleider

e.capelle@delagewaard.nl
mw. M. Dankers, coördinatorm.dankers@delagewaard.nl

havo bovenbouw

dhr. A.W. Verbeek, afdelingsleider

a.w.verbeek@delagewaard.nl

mw. M. Stam-Smit, coördinator

m.stam@delagewaard.nl

vwo bovenbouw
dhr. R.J. Paauwe, afdelingsleiderr.j.paauwe@delagewaard.nl

dhr. A.W. Baardwijk, coördinator

a.w.baardwijk@delagewaard.nl

Decanen
havo mw. H.H. Hol.                             h.h.hol@delagewaard.nl

vwo dhr. E.W.L. Berkhout

e.w.l.berkhout@delagewaard.nl

Interne vertrouwenspersonen/
zorgcoördinator

mw. T.A. Plomp - Van Loon, zorgcoördinator

t.plomp@delagewaard.nl

dhr. H. Bezemer, intern vertrouwenspersoon

h.bezemer@delagewaard.nl

mw. E. Wensink-van der Schoot, intern vertrouwenspersoon

e.wensink-van.der.schoot@delagewaard.nl

VerzuimCOÖrdinator
mw. Y.P. Reurings078 6442066

Bereikbaarheid

Adresgegevens

Vijzellaan 4
3352 VH PAPENDRECHT

Telefoon

078 644 20 40

Bereikbaar tijdens schooldagen op maandag t/m donderdag van 08.00 - 16.00 uur en vrijdag van 08.00 - 14.00 uur.

Ziekmeldingen kunnen vanaf 07.30 uur worden doorgegeven bij de verzuimcoördinator mw. Y.P. Reurings, 078 6442066

E-mail

admvzl@delagewaard.nl

Aanmelding en plaatsing

Aanmelden brugklas
Het aanmelden voor de brugklas gebeurt door jouw ouder(s)/verzorger(s) of via de basisschool middels ons aanmeldingsformulier. De uiterste datum van aanmelding is 15 maart 2021. CSG De Lage Waard heeft brugklassen voor vmbo, mavo/havo, havo/atheneum en atheneum. Je wordt volgens ons toelatingsbeleid geplaatst in één van de vier typen klassen. Wij beschikken over een team van voorlichters. Zij geven voorlichting op scholen en open avonden, onderhouden contact en bespreken met de basisschool de overdracht van de leerlingen. Bepalend voor toelating en plaatsing is het advies van jouw basisschool. Je krijgt ook de gelegenheid om jouw voorkeur voor plaatsing bij bekenden aan te geven.

FORMULIEREN
Aanmeldingsformulier Brugklas

Aanmelden overige leerjaren havo/vwo

Voor een overig leerjaar meld je je middels een aanmeldingsformulier rechtstreeks aan bij CSG De Lage Waard.  Na ontvangst van het aanmeldingsformulier heb je een gesprek met de coördinator van het betreffende leerjaar, de decaan en eventueel de zorgcoördinator. Tevens zal de toeleverende school gevraagd worden een overdrachtsformulier (VO-VO) in te vullen. Ook wordt er contact opgenomen met de toeleverende school. Naar aanleiding van de gesprekken en het formulier wordt besloten of je wordt toegelaten.

FORMULIEREN
Profielkeuze havo 4/5
ALGEMEEN
Doorstroom naar havo 4
FORMULIEREN
Aanmeldingsformulier - overige leerjaren havo/vwo

Schoolpas

Aan het begin van het schooljaar krijg je een schoolpas die je iedere schooldag bij je moet hebben. De pas is bijvoorbeeld nodig voor de faciliteiten van de mediatheek. Wij kunnen je vragen de pas te tonen als we willen weten wie je bent. Ook wordt de pas gebruikt voor legitimatie bij schoolavonden of bij het registeren van te laat komen. Zo draagt de pas bij aan het gevoel van veiligheid op het terrein, in het schoolgebouw en bij buitenschoolse activiteiten. Bij verlies van de schoolpas moet je zo snel mogelijk (tegen betaling) een nieuwe pas aanvragen bij de mediatheek.

Kluisjes

Alle leerlingen gebruiken op school een kluisje. Aan het begin van het schooljaar krijg je de sleutel van je kluisje. De huur is € 10,- per schooljaar, de borgsom voor de sleutels bedraagt € 20,-. De regel is dat alle leerlingen een kluisje gebruiken. Als je geen kluisje wilt gebruiken, stuur je in de eerste week van het schooljaar een mail aan de leerlingenadministratie het mailadres: info@delagewaard.nl. Het bestuur is niet aansprakelijk voor inbraak in of diefstal uit de kluisjes. De directie heeft het recht, indien men dat noodzakelijk acht, de kluisjes te (laten) controleren. 

Document Ziekmelden via Magister

Absentie/Ziekmelden

De volgende regels zijn belangrijk, omdat jouw ouders er ook belang bij hebben om te weten of hun kind wel of niet op school is. Je bent als leerling verplicht om alle lessen bij te wonen. Bij gedeeltelijke lesuitval word je bij de overige lessen verwacht. Ben je afwezig? Dan bellen (078 644 20 40) of mailen (admvzl@delagewaard.nl) jouw ouders onze school op tijd om ons op de hoogte te stellen van de reden. Ben je plotseling ziek onder schooltijd dan meld je je af bij de verzuimcoördinator. Als deze afwezig is, meld je je bij de coördinator. Als vooraf bekend is dat je korte tijd afwezig bent, bijvoorbeeld vanwege doktersbezoek, dien je minimaal een dag van tevoren een verzoek in bij de verzuimcoördinator mw. Y.P. Reurings, 078 6442066

Ziekmelden via Magister app
Via de Magister app, kunt u uw zoon/dochter ziekmelden, lees in deze instructie hoe dit werkt.

Document Coronaprotocol CSG De Lage Waard

Corona

Heb je klachten die wijzen op corona: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk en smaak? Dan moet je naar huis of blijf je thuis en laat je je testen. Bij een negatieve testuitslag kan je weer naar school. Bekijk de beslisboom van het RIVM om te weten of je wel of niet naar school mag.

Heb je klachten in de klas? Dan meld je je ziek bij de verzuimcoördinator mw. Y.P. Reurings, 078 6442066. Zij neemt vervolgens contact op met jouw ouders/verzorgers.

Meer informatie over alle richtlijnen vind je in het coronaprotocol.

Document Stroomschema verlof locatie havo/vwo

Verlof

Voor afwezigheid buiten de vakanties dient toestemming gevraagd te worden bij onze verzuimcoördinator mw. Y.P. Reurings, 078 6442066. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

  • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
  • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 121⁄2, 25-, 40,- 50-, of 60-jarig (huwelijks) jubileum van bloed- of aanverwanten;
  • een verhuizing van het gezin;
  • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de coördinator en/of de leerplichtambtenaar); 
  • overlijden van bloed- of aanverwanten;

De volgende situaties zijn geen reden voor verlof: 

  • familiebezoek in het buitenland;
  • vakantie onder schooltijd in een goedkopere periode, in verband met een speciale aanbieding of bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 
  • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
  • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; 
  • verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Absentie omwille van bovenstaande ongegronde redenen kunnen aanleiding zijn tot melding bij de leerplichtambtenaar.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de verzuimcoördinator te worden ingediend. Bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren.

FORMULIEREN
Aanvraagformulier verlof locatie havo/vwo
FORMULIEREN
Aanvraagformulier buitengewoon verlof
FORMULIEREN
Gewichtige omstandigheden
FORMULIEREN
Verklaring afwezigheid schoolexamen locatie havo/vwo
Document Werkwijze verzuim locatie havo/vwo 2020-2021

Verzuim

CSG De Lage Waard registreert leerlingen die verzuimen. Als dit vaak gebeurt en/of langdurig zonder toestemming dan wordt dit gemeld bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Luxe verzuim i.v.m. familiebezoek of vakantie wordt ook gemeld.

Als een leerling 50 uur ziekteverzuim heeft of zich voor de 4e keer in 12 weken ziekmeldt, is dat voor de school reden tot zorg. Ouders worden schriftelijk door ons op de hoogte gebracht. CSG De Lage Waard wil vervolgens graag in gesprek met de leerling. We vinden het belangrijk dat de leerling weer zo snel en zo goed mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen. Het doel is om samen met de leerling en ouders te komen tot een plan van aanpak om het verzuim terug te dringen en een leerachterstand te beperken.

Mediatheek/bibliotheek

In de mediatheek is van alles aanwezig voor het maken van boekverslagen en werkstukken voor de verschillende vakken. Je leent er leesboeken voor Nederlands en Engels of informatieve boeken. Ook verwerk of zoek je informatie op in de computers met actuele databanken. Tijdens de openingsuren kun je ook op de computer werken, spelletjes spelen is niet toegestaan. Voor het lenen van boeken en het gebruik van computers is een schoolpas nodig. Het is ook mogelijk om in de mediatheek tekst en plaatjes te printen.

Printen op A4 kost € 0,05 (zwart-wit) en € 0,30 (kleur). Printen op A3 kost € 0,30 (zwart-wit) en € 0,60 (kleur). Aan de tafels is er ruimte om huiswerk te maken en te studeren. In de stilteruimte zijn zes extra werkplekken om geconcentreerd te werken.

Via de gratis Aura Library app kun je 24/7 jouw boeken verlengen en reserveren. Na het downloaden van de app wijst de registratie zich vanzelf. Voor de registratie is het leerlingennummer en wachtwoord nodig dat je ook gebruikt bij het inloggen in de computers. Mocht de inleverdatum van jouw boek verlopen zijn, dan is het niet meer mogelijk om het boek vanuit thuis te verlengen. Klassikale schoolleesboeken en school- en werkboeken van school kunnen niet worden verlengd.

Openingstijden
Maandag t/m donderdag:  08.15 - 16.00 uur 
Vrijdag:                                  08.15 - 14.00 uur

Document Voedingsbeleid

Gezonde schoolkantine

In de pauzes kun je in de kantine van Markies een broodje, drinken of fruit kopen. Ook kun je altijd (gratis) water tappen bij het watertappunt. We vinden het belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt en dat je gezond eet. We maken daarom de gezonde keuze de makkelijke keuze. We werken op school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Dat betekent o.a. dat minimaal tachtig procent van het aanbod een betere keuze is. Meer weten? Lees ons voedingsbeleid.

Overgangsregels

De overgangsregels kunnen per schooljaar verschillen.


ALGEMEEN
Bevorderingsnormen locatie havo/vwo

Schoolregels 

Voor een goede omgang tussen docenten en leerlingen, en leerlingen onderling, zijn huisregels opgesteld. 

ALGEMEEN
Huisregels CSG De Lage Waard

Verloren en gevonden

Op school kunnen dingen zoekraken. Het meenemen van waardevolle spullen raden we om deze reden af. De receptie en de conciërges nemen geen spullen in bewaring. Wij adviseren jou om je fiets op slot te doen, weinig geld mee te nemen en je gymspullen en tas bij de hand te houden of op te bergen in het garderobekastje dat je huurt. Wie iets mist, kan het beste contact opnemen met de conciërges. Zij verzamelen de gevonden voorwerpen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verdwenen of beschadigde eigendommen.

Lestijden

Elk lesuur duurt 50 minuten. Na het 3e en 5e uur volgt een pauze.

Uurtijd
1e08.15 - 09.05 uur
2e09.05 - 09.55 uur
3e09.55 - 10.45 uur
pauze10.45 - 11.00 uur
4e
11.00 - 11.50 uur
5e11.50 - 12.40 uur
pauze12.40 - 13.05 uur
6e13.05 - 13.55 uur
7e13.55 - 14.45 uur
8e14.45 - 15.35 uur

Jaarkalender

Maart

DatumTijdActiviteit
do 4 maart19:30 uurPresentatieavond profielwerkstuk atheneum
za 6 maartHele dagExamentraining - verzorgd door Eindsprint
ma 8 maart - 12 maartHele week40-minutenrooster
di 9 maart19:30 uurPresentatieavond profielwerkstuk havo
wo 10 maartHele dagBiddag
za 13 maartHele dagExamentraining - verzorgd door Eindsprint
wo 17 maartHele dagRooster herkansingen / inhalen bekend
do 18 maart
2e en 3e uur
Cijfers alle klassen bekend
Kangoeroewedstrijd Wiskunde
ma 22 maartHele dagHerkansingen SE3 examenklassen en inhaaltoetsen SE1 H4 en A4 en SE2a A5
Leerling- en rapportbesprekingen
di 23 maartHele dagHerkansingen SE3 examenklassen en inhaaltoetsen SE1 H4 en A4 en SE2a A5
Leerling- en rapportbespreking
woe 24 maartHele dagHerkansingen SE3 examenklassen en inhaaltoetsen SE1 H4 en A4 en SE2a A5
Herkansen / inhalen onderbouw
do 25 maartHele dagKunsttentamen 
Openstellen inschrijving ouderavond
ma 29 maart - vrij 2 aprilStille week
ma 29 maartHele dagStart SE4; aangepast rooster
woe 31 maartHele dag

Volgens rooster

Sluiting inschrijving ouderavond

Paasviering - online

April

Datumtijdactiviteit
do 1 aprilVolgens roosterPaasviering voor leerlingen - online
vrij 2 aprilHele dagGoede Vrijdag
ma 5 aprilHele dagTweede paasdag
woe 7 aprilMiddag / avondOuder gespreksmiddag-avond
vrij 9 aprilHele dagLaatste dag SE4
ma 12 aprilHele dagRooster inhaaltentamens bekend
di 13 aprilHele dagInhalen tentamens
woe 14 aprilHele dagInhalen tentamens
do 15 aprilHele dagInhalen 100-minuten toetsen niet-examenklassen
vrij 23 aprilHele dagLaatste lesdag examenleerlingen
ma 26 aprilStart meivakantie

Mei

Datumtijdactiviteit
vrij 7 meiLaatste dag meivakantie
do 13 meiHele dagHemelvaartsdag
vr 14 meiHele dagVrije dag
ma 17 meiStart CE1
ma 31 meiLaatste dag CE1

Juni

datumtijdactiviteit
do 10 juniHele dagLaatste toets SE1/SE2a
vrij 11 juniHele dagCijfers bekend van SE1/SE2a
wo 16 juniHele dagUitslag CE1 tijdvak havo/vwo
vrij 18 juniHele dagRooster herkansingen / inhaaltoetsen bekend
ma 21 juniMiddagKennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen
do 24 juniHele dag
Herkansingen en inhaaltoetsen SE - havo 4, atheneum 4 en 5
vrij 25 juniHele dagHerkansingen en inhaaltoetsen SE - havo 4, atheneum 4 en 5
wo 30 juni Start toetsweek bovenbouw

Juli

DatumTijdactiviteit
do 1 juliStart toetsweek onderbouw
vrij 2 juli Uitslag CE 2e tijdvak
di 6 juli19:30Diploma-uitreiking h5a. h5b, h5c
wo 7 juli19:30 uurDiploma-uitreiking h5d, h5e
do 8 juliHele dag

19:30 uur
Inhalen en herkansen toetsen toetsweek
Einde toetsweek onder- en bovenbouw
Diploma-uitreiking atheneum
vrij 9 juli Afsluitende bijeenkomst met mentor + jaarsluiting leerlingen
Inleveren boeken Iddink
do 15 juliRapportuitreiking
ma 19 juli Start zomervakantie

Vakanties & lesvrije dagen 2020-2021

VAKANTIES

2020-2021

Herfstvakantiemaandag 19 oktober 2020 - vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie maandag 21 december 2020 - vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie vrijdag 19 februari 2021 - vrijdag 26 februari 2021
Meivakantie maandag 26 april 2021 - vrijdag 7 mei 2021
Zomervakantie maandag 19 juli 2021 - vrijdag 27 augustus 2021
feestdagen/vrije dagen2020-2021
Maandag na de zomervakantiemaandagmorgen 31 augustus 2020
(middag aanwezig)
Extra vrije dag voor de voorjaarsvakantie vrijdag 19 februari 2021
Goede Vrijdagvrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag maandag 5 april 2021
Koningsdag dinsdag 27 april 2021 (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdag woensdag 5 mei 2021 (valt in de meivakantie)
Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 2021
Vrijdag na Hemelvaart vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag maandag 24 mei 2021

Vakanties & lesvrije dagen 2021-2022

Vakanties2021-2022
Herfstvakantiemaandag 18 oktober 2021 – vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantiemaandag 27 december 2021 – vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantiemaandag 28 februari 2022 – vrijdag 4 maart 2022
Meivakantiemaandag 25 april 2022 – vrijdag 6 mei 2022
Zomervakantiemaandag 11 juli 2022 – vrijdag 19 augustus 2022
FEESTDAGEN/VRIJE DAGEN 2021-2022
Maandag na de zomervakantiemaandagmorgen 30 augustus 2021 (middag aanwezig)
Goede Vrijdag vrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdagmaandag 18 april 2022
Koningsdagwoensdag 27 april 2022 (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdagdonderdag 5 mei 2022 (valt in de meivakantie)
Hemelvaartsdagdonderdag 26 mei 2022
Vrijdag na Hemelvaart vrijdag 27 mei 2022
Tweede Pinksterdagmaandag 6 juni 2022