Alledaagse zaken

Directie / afdelingsleiders / coördinatoren

Directie
dhr. H. Hofman, sectordirecteur havo/vwoh.hofman@delagewaard.nl
vwo onderbouw

mw. H.K. van Manen - Eijkelenboom, afdelingsleider

l.van.manen@delagewaard.nl
mw. E. Witvliet-Broekhuizen, coördinatore.witvliet-broekhuizen@delagewaard.nl

havo onderbouw

mw. L. Spijker, afdelingsleider

l.spijker@delagewaard.nl
mw. M. Dankers, coördinatorm.dankers@delagewaard.nl
mw. C.S. van Houwelingen, coördinatorc.s.van.houwelingen-hoek@delagewaard.nl

havo bovenbouw

dhr. A.W. Verbeek, afdelingsleider

a.w.verbeek@delagewaard.nl

dhr. R. van Haren, coördinator

r.van.haren@delagewaard.nl

vwo bovenbouw
dhr. R.J. Paauwe, afdelingsleiderr.j.paauwe@delagewaard.nl

dhr. A.W. Baardwijk, coördinator

a.w.baardwijk@delagewaard.nl

Decanen
havo mw. H.H. Hol                             h.h.hol@delagewaard.nl

vwo dhr. E.W.L. Berkhout

e.w.l.berkhout@delagewaard.nl

Interne vertrouwenspersonen/
zorgcoördinator

mw. T.A. Plomp - Van Loon, zorgcoördinator

t.plomp@delagewaard.nl

dhr. H. Bezemer, intern vertrouwenspersoon

h.bezemer@delagewaard.nl

mw. H. van Dijk, intern vertrouwenspersoon

h.van.dijk@delagewaard.nl

VerzuimCOÖrdinator
mw. Y.P. Reurings078 6442066

verzuimhv@delagewaard.nl

PREVENTIEMEDEWERKER

dhr. A.J. Besseling

078 6442040

a.j.besseling@delagewaard.nl

Bereikbaarheid

Adresgegevens

Vijzellaan 4
3352 VH PAPENDRECHT

Telefoon

078 644 20 40

Bereikbaar tijdens schooldagen op maandag t/m donderdag van 08.00 - 16.00 uur en vrijdag van 08.00 - 14.00 uur.

E-mail

info@delagewaard.nl 

Telefonisch ziekmelden kan vanaf 07:30 via telefoonnummer 078-6442040 of vanaf 08:00 via telefoonnummer 078-6442066.

Aanmelding en plaatsing

Aanmelden brugklas
Het aanmelden voor de brugklas gebeurt door jouw ouder(s)/verzorger(s) en kan via delagewaard.nl/aanmeld... 

In de laatste week van maart (25-31 maart) is er landelijk een gezamenlijke week van inschrijving. In deze week kun jij je aanmelden voor onze school.

CSG De Lage Waard heeft brugklassen voor vmbo, mavo/havo, havo/atheneum en atheneum. Je wordt volgens ons toelatingsbeleid geplaatst in één van de vier typen klassen. Wij beschikken over een team van voorlichters. Zij geven voorlichting op scholen en open avonden, onderhouden contact en bespreken met de basisschool de overdracht van de leerlingen. Bepalend voor toelating en plaatsing is het advies van jouw basisschool. Je krijgt ook de gelegenheid om jouw voorkeur voor plaatsing bij bekenden aan te geven.

Aanmelden overige leerjaren havo/vwo

Voor een overig leerjaar meld je je middels een aanmeldingsformulier rechtstreeks aan bij CSG De Lage Waard.  Na ontvangst van het aanmeldingsformulier heb je een gesprek met de coördinator van het betreffende leerjaar, de decaan en eventueel de zorgcoördinator. Tevens zal de toeleverende school gevraagd worden een overdrachtsformulier (VO-VO) in te vullen. Ook wordt er contact opgenomen met de toeleverende school. Naar aanleiding van de gesprekken en het formulier wordt besloten of je wordt toegelaten.

FORMULIEREN
Profielkeuze havo 4/5
ALGEMEEN
Doorstroom naar havo 4
FORMULIEREN
Aanmeldingsformulier - overige leerjaren havo/vwo

Schoolpas

Aan het begin van het schooljaar krijg je een schoolpas die je iedere schooldag bij je moet hebben. De pas is bijvoorbeeld nodig voor de faciliteiten van de mediatheek. Wij kunnen je vragen de pas te tonen als we willen weten wie je bent. Ook wordt de pas gebruikt voor legitimatie bij schoolavonden of bij het registeren van te laat komen. Zo draagt de pas bij aan het gevoel van veiligheid op het terrein, in het schoolgebouw en bij buitenschoolse activiteiten. Bij verlies van de schoolpas moet je zo snel mogelijk (tegen betaling) een nieuwe pas aanvragen bij de mediatheek.

Kluisjes

Alle leerlingen gebruiken op school een kluisje. Aan het begin van het schooljaar krijg je de sleutel van je kluisje. De huur is € 10,- per schooljaar, de borgsom voor de sleutels bedraagt € 20,-. De regel is dat alle leerlingen een kluisje gebruiken. Als je geen kluisje wilt gebruiken, stuur je in de eerste week van het schooljaar een mail aan de leerlingenadministratie het mailadres: info@delagewaard.nl. Het bestuur is niet aansprakelijk voor inbraak in of diefstal uit de kluisjes. De directie heeft het recht, indien men dat noodzakelijk acht, de kluisjes te (laten) controleren. 

Document Ziekmelden via Magister

Ziekmelden

Via de Magister app kunt u uw kind ziekmelden, lees in deze instructie hoe dit werkt. Dit kan voor maximaal 1 dag, daarna moet een nieuwe ziekmelding worden gedaan. Eventueel kunt u via het e-mailadres verzuimhv@delagewaard.nl ook een ziekmelding doen. Hierin kunt u eventueel een aanvulling geven op de ziekmelding of aangeven dat de melding voor meerdere dagen geldt.

Verlofaanvragen voor bijvoorbeeld dokter, tandarts of orthodontistbezoek

Voor verlofaanvragen voor een bezoek aan de orthodontist, tandarts, dokter, hulpverlening of het ziekenhuis stuurt u een mail naar  verzuimhv@delagewaard.nl . Vermeldt u hierin duidelijk de naam van uw kind, datum en te missen lesuren en soort afspraak. Plan een bezoek aan de tandarts of orthodontist bij voorkeur na schooltijd. Valt het bezoek binnen de lesuren, dan staat hier maximaal 3 uur verzuim voor. 

Voor verlofaanvragen voor meerdere dagen kunt u het formulier voor buitengewoon verlof in de DLW app gebruiken. Aanvragen voor buitengewoon verlof moeten ten minste vier weken van tevoren worden gedaan. Hieronder is te lezen waar u wel of geen verlof kan aanvragen.

Wat betreft corona volgen we de richtlijnen van de overheid, die zijn te raadplegen via deze link.
Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Document Stroomschema verlof locatie havo/vwo

Buitengewoon verlof

Voor afwezigheid buiten de vakanties dient toestemming gevraagd te worden bij onze verzuimcoördinator via het formulier in de DLW app. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

  • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
  • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40,- 50-, of 60-jarig (huwelijks) jubileum van bloed- of aanverwanten;
  • een verhuizing van het gezin;
  • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de coördinator en/of de leerplichtambtenaar); 
  • overlijden van bloed- of aanverwanten;

De volgende situaties zijn geen reden voor verlof: 

  • familiebezoek in het buitenland;
  • vakantie onder schooltijd in een goedkopere periode, in verband met een speciale aanbieding of bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 
  • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
  • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; 
  • verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Absentie omwille van bovenstaande ongegronde redenen kunnen aanleiding zijn tot melding bij de leerplichtambtenaar.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de verzuimcoördinator te worden ingediend via de DLW app. Bij voorkeur minimaal vier weken van tevoren. In het stroomschema leest u waarvoor u wel/geen verlof kan aanvragen. 

FORMULIEREN
Verklaring afwezigheid schoolexamen locatie havo/vwo

Verzuim

CSG De Lage Waard registreert leerlingen die verzuimen. Als dit vaak gebeurt en/of langdurig zonder toestemming dan wordt dit gemeld bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Luxe verzuim i.v.m. familiebezoek of vakantie wordt ook gemeld.

Als een leerling 50 uur ziekteverzuim heeft of zich voor de 4e keer in 12 weken ziekmeldt, is dat voor de school reden tot zorg. Ouders worden schriftelijk door ons op de hoogte gebracht. Wij willen vervolgens graag in gesprek met de leerling. We vinden het belangrijk dat de leerling weer zo snel en zo goed mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen. Het doel is om samen met de leerling en ouders te komen tot een plan van aanpak om het verzuim terug te dringen en een leerachterstand te beperken.

PROTOCOLLEN
Werkwijze verzuim locatie havo/vwo 2023-2024

Luxe verzuim

We spreken van luxe verzuim als ouder(s) / verzorger(s) hun kinderen zonder toestemming buiten de schoolvakanties om meenemen op vakantie of een gezinsuitje. Voor afwezigheid buiten de vakanties dient toestemming gevraagd te worden bij onze verzuimcoördinator via het formulier in de DLW app. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd.  Zie hiervoor het artikel "Buitengewoon verlof".
Luxe verzuim wordt in alle situaties door ons gemeld bij Leerplicht. 

Medicijngebruik

Het kan zijn dat je op school medicijnen moet gebruiken of moet innemen. Soms gaat het om middelen die bij onjuist gebruik schadelijk zijn voor jouw gezondheid. We hebben daarom toestemming van jouw ouders nodig. We leggen in Magister vast om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze dat gebeurt. Verder leggen we ook de periode waarin de medicijnen moeten worden verstrekt vast en de wijze van bewaren, opbergen en de wijze van controle op vervaldatum. Zo weten we samen waar we aan toe zijn. Als je een lange periode medicijnen gebruikt, overlegt jouw mentor regelmatig met jouw ouders over de ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik op school.

Medisch handelen
In een enkel geval is een medische handeling nodig, denk bijvoorbeeld aan het meten van de bloedsuikerspiegel bij diabetespatiënten door middel van een vingerprik. Als het nodig is, kan er een speciale ruimte worden aangewezen waar je dit kunt doen.

Mediatheek

In de mediatheek is van alles aanwezig voor het maken van boekverslagen en werkstukken voor de verschillende vakken. Tijdens de openingsuren kun je er op je laptop werken, spelletjes spelen is niet toegestaan. Dat kan ook in een stilteruimte. Ook leen je er leesboeken voor Nederlands en Engels of informatieve boeken. Voor het lenen van boeken is een schoolpas nodig.  Je kunt eventueel ook een oplader voor je laptop lenen, dit is alleen mogelijk als je jouw telefoon bij ons achterlaat. 

Verder is het mogelijk om in de mediatheek tekst en plaatjes te printen. Printen op A4 kost € 0,05 (zwart-wit) en € 0,30 (kleur). Printen op A3 kost € 0,30 (zwart-wit) en € 0,60 (kleur). Aan de tafels is er ruimte om huiswerk te maken en te studeren. In de stilteruimte zijn extra werkplekken om geconcentreerd te werken.

Via de gratis Aura Library app kun je 24/7 jouw boeken verlengen en reserveren. Na het downloaden van de app wijst de registratie zich vanzelf. Voor de registratie is het leerlingennummer en wachtwoord nodig dat je ook gebruikt bij het inloggen in de computers. Mocht de inleverdatum van jouw boek verlopen zijn, dan is het niet meer mogelijk om het boek vanuit thuis te verlengen. Klassikale schoolleesboeken en school- en werkboeken van school kunnen niet worden verlengd.

Openingstijden
Maandag t/m donderdag:  08.15 - 16.00 uur 
Vrijdag:                                  08.15 - 14.00 uur

Document Voedingsbeleid

Gezonde schoolkantine

In de pauzes kun je in de kantine van Markies een broodje, drinken of fruit kopen. Ook kun je altijd (gratis) water tappen bij het watertappunt. We vinden het belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt en dat je gezond eet. We maken daarom de gezonde keuze de makkelijke keuze. We werken op school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Dat betekent o.a. dat minimaal tachtig procent van het aanbod een betere keuze is. Meer weten? Lees ons voedingsbeleid.

Toetsbeleid

Leerlingen worden tijdens hun gehele schoolloopbaan getoetst. Op basis van de resultaten van deze toetsen worden belangrijke beslissingen genomen en het leerproces van de leerlingen gevolgd. Wij hechten waarde aan duidelijkheid over wat er nu precies getoetst wordt en hoe er gemeten wordt. Ons toetsbeleid is een geheel van principes en afspraken over hoe we toetsing binnen onze school vormgeven. Op het moment dat ons toetsbeleid niet voorziet of dat er enige onduidelijkheid is over een ontstane situatie zal de afdelingsleider van het betreffende leerjaar beslissen over de situatie.

Toetsbeleid havo/vwo 2023-2024
Document Reglement Bevorderings En Revisievergaderingen

Overgangsregels

De overgangsregels (bevorderingsnormen) geven aan op basis van welke criteria een leerling bevorderd kan worden. Deze kunnen per schooljaar verschillen.

ALGEMEEN
Bevorderingsnormen locatie havo/vwo

Examenreglement

Het examenreglement geeft weer welke regels en afspraken gelden rondom de schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen.

PROTOCOLLEN
Examenreglement Havo Vwo

Faciliteiten bij toetsen en (school)examens

Het komt voor dat voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte aanpassingen in de wijze van toetsing en examinering nodig zijn. De mogelijkheden die we hierin hebben, zijn weergegeven in onderstaand document.

ALGEMEEN
Faciliteiten bij toetsen en (school) examens

Schoolregels

Voor een goede omgang tussen docenten en leerlingen, en leerlingen onderling, zijn huisregels en een protocol De Veilige School opgesteld.

ALGEMEEN
Huisregels CSG De Lage Waard
PROTOCOLLEN
Protocol De Veilige School Sept 2022

Verloren en gevonden

Op school kunnen dingen zoekraken. Het meenemen van waardevolle spullen raden we om deze reden af. De receptie en de conciërges nemen geen spullen in bewaring. Wij adviseren jou om je fiets op slot te doen, weinig geld mee te nemen en je gymspullen en tas bij de hand te houden of op te bergen in het kluisje dat je kunt gebruiken. Wie iets mist, kan het beste contact opnemen met de conciërges. Zij verzamelen de gevonden voorwerpen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verdwenen of beschadigde eigendommen.

Lestijden

Elk lesuur duurt 50 minuten. Na het 3e en 5e uur volgt een pauze.

Uurtijd
1e08.15 - 09.05 uur
2e09.05 - 09.55 uur
3e09.55 - 10.45 uur
pauze10.45 - 11.00 uur
4e
11.00 - 11.50 uur
5e11.50 - 12.40 uur
pauze12.40 - 13.05 uur
6e13.05 - 13.55 uur
7e13.55 - 14.45 uur
8e14.45 - 15.35 uur

Lestijden 40-minutenrooster

Soms hanteren we een 40-minutenrooster. Elk lesuur duurt dan 40 minuten. Na het 3e en 5e uur volgt een pauze.

Uurtijd
1e08.15 - 08.55 uur
2e08.55 - 09.35 uur
3e09.35 - 10.15 uur
pauze10.15 - 10.30 uur
4e10.30 - 11.10 uur
5e11.10 - 11.50 uur
pauze11.50 - 12.15 uur
6e12.15 - 12.55 uur
7e12.55 - 13.35 uur
8e13.35 - 14.15 uur

Jaarkalender

April

1 april

Tweede Paasdag

2 aprilStart SE4 - aangepast lesrooster
3 aprilOudergespreksmiddag en avond
12 aprilLaatste dag SE4
15 aprilAfname vragenlijsten van JongJGZ in de tweede klassen
16 aprilHappietaria
Rooster inhaaltentamens SE4 bekend
17 aprilHappietaria
Inhalen tentamens havo 5 en atheneum 6
18 aprilHappietaria
Inhalen tentamens havo 5 en atheneum 6
19 aprilHappietaria
Inhalen 100-minutentoetsen voor niet-examenklassen
Tentoonstelling van Junior Explore
22-26 aprilActiviteitenweek
Examentrainingen
22 aprilExcursie Amsterdam voor leerlingen havo 3
Excursie Arnhem en Nijmegen voor leerlingen havo 5 en atheneum 6
Generale repetitie toneel
23 aprilExcursie naar museum van Oudheden - Junior Explore
Excursie Rhenen voor leerlingen havo 2 & atheneum 2
Excursie Amsterdam voor leerlingen havo 3
Gastles röntgen
Happietaria
Toneelvoorstelling
24 aprilExcursie Rhenen voor leerlingen havo 2 & atheneum 2
Excursie naar Ieper voor leerlingen atheneum 5
Wiskundedag voor leerlingen onderbouw
Happietaria
Toneelvoorstelling
25 aprilExcursie Blijdorp voor leerlingen brugklas
Excursie Ieper voor leerlingen atheneum 5
Excursie Amsterdam voor leerlingen atheneum 3
Happietaria
Toneelvoorstelling
Examenfeest examenleerlingen
26 aprilOphalen cijferlijsten leerlingen havo 5 en atheneum 6
Excursie Blijdorp voor leerlingen brugklas
Start meivakantie
29 april - 10 meiMeivakantie


mei

29 april - 10 mei

Meivakantie

13 meiFacultatieve lessen voor leerlingen examenklassen
14 meiStart CE1 voor leerlingen examenklassen
20 meiTweede Pinksterdag
21 mei - 24 meiActiviteitenweek
21 meiExcursie Dordrecht voor leerlingen havo 2 en atheneum 2
Excursie Rotterdam voor leerlingen h3a, h3b, h3c, h3d en h3e
Wiskunde A-lympiade & B Dag voor leerlingen atheneum 5
22 meiExcursie Dordrecht voor leerlingen havo 2 en atheneum 2
Excursie Rotterdam voor leerlingen h3f, a3a, a3b, a3c
23 meiSchrijver op school voor leerlingen havo 3 en atheneum 3
Excursie Den Haag voor leerlingen atheneum 4
24 meiSportdag
28 meiEinde CE1


Juni

5 juni

Examen DELF

6 juniLaatste toets SE1/SE2a
7 juniCijfers bekend van SE1/SE2a
12 juniUitslag CE1 - na 15.00 uur
13 juniHerkansing onderbouw
14 juniSportklas naar de Ardennen
17 juniKennismakingsmoment nieuwe leerlingen brugklas en havo 4
18 juniStart CE2
20 juniHerkansingen en inhaaltoetsen H4, A4 en A5
21 juniHerkansingen en inhaaltoetsen H4, A4 en A5
24 juniStudiedag - leerlingen geen les
25 juniEinde CE2
Start toetsweek onderbouw en bovenbouw


Juli

2 juli

Einde toetsweek onderbouw en bovenbouw
Uitslag CE2
Diploma-uitreikingen leerlingen havo 5 (h5a & h5b)

3 julInhalen gemiste toetsen leerlingen bovenbouw
Excursie voor leerlingen onderbouw
Diploma-uitreikingen leerlingen atheneum 6
4 juliInhalen gemiste toetsen leerlingen onderbouw
Excursie voor leerlingen bovenbouw
Diploma-uitreikingen leerlingen havo 5 (h5c & h5d & h5e)
5 juliAlle cijfers zijn bekend
Bijeenkomst met mentor
Inleveren boeken
8 juliRapportvergaderingen
9 juliRapportvergaderingen
10 juliRapportvergaderingen
11 juliUitreiking rapporten
12 juliStart zomervakantie tot vrijdag 23 augustus 2024


Vakanties & lesvrije dagen 2023-2024

Vakanties2023-2024
Zomervakantiemaandag 10 juli 2023 – vrijdag 18 augustus 2023
Herfstvakantiemaandag 16 oktober 2023 – vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantiemaandag 25 december 2023 - vrijdag 05 januari 2024
Voorjaarsvakantiemaandag 19 februari 2024 - vrijdag 23 februari 2024
Meivakantiemaandag 29 april 2024 - vrijdag 10 mei 2024
Zomervakantiemaandag 15 juli 2024 - vrijdag 23 augustus 2024
FEESTDAGEN/VRIJE DAGEN 2023-2024
Maandag na de zomervakantiemaandag 21 augustus 2023 
Vrijdag voor de voorjaarsvakantievrijdag 16 februari 2024
Goede Vrijdagvrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdagmaandag 1 april 2024
Koningsdagzaterdag 27 april 2024
Bevrijdingsdagzondag 5 mei 2024 (valt in de meivakantie)
Hemelvaartsdagdonderdag 9 mei 2024 (valt in de meivakantie)
Vrijdag na Hemelvaartvrijdag 10 mei 2024 (valt in de meivakantie)
Tweede Pinksterdagmaandag 20 mei 2024


Vakanties & lesvrije dagen 2024-2025

Vakanties2024-2025
Herfstvakantiemaandag 28 oktober 2024 – vrijdag 1 november 2024
Kerstvakantiemaandag 23 december 2024 – vrijdag 3 januari 2025
Voorjaarsvakantievrijdag 21 februari 2025 – vrijdag 28 februari 2025
Meivakantievrijdag 18 april 2025 – maandag 5 mei 2025
Zomervakantiemaandag 21 juli 2025 – vrijdag 29 augustus 2025
FEESTDAGEN/VRIJE DAGEN 2024-2025
Vrijdag voor de voorjaarsvakantievrijdag 21 februari 2025
Goede Vrijdagvrijdag 18 april 2025
Tweede Paasdagmaandag 21 april 2025 (valt in de meivakantie)
Koningsdagzaterdag 26 april 2025 (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdagmaandag 5 mei 2025
Hemelvaartsdagdonderdag 29 mei 2025
Vrijdag na Hemelvaartvrijdag 30 mei 2025
Tweede Pinksterdagmaandag 9 juni 2025