Communicatie

Ouders

SCHOOLAPP

CSG De Lage Waard maakt gebruik van een eigen schoolapp, zodat ouders één communicatiekanaal van onze school hebben. In de app:

  • krijgt u met notificaties mededelingen binnen voor de klas van uw kind(eren);
  • geeft u aan binnen welke tijdstippen u deze notificaties wel/niet wilt ontvangen;
  • bekijkt u al het nieuws van de school;
  • vindt u de schoolwiki (digitale schoolgids);
  • vindt u snelle links naar o.a. Magister, docentengegevens.

Ouders ontvangen een uitnodigingsmail om in te loggen op de app. Ouders zonder smartphone ontvangen automatisch mails van alle berichten. U kunt op meerdere devices (laptop, smartphone, tablet) met hetzelfde account inloggen. Heeft u vragen over het gebruik of installeren van de app, kijk dan bij https://hoy.app/faq/ouders.

Let op: indien u besluit geen gebruik meer te maken van de app, ontvangt 14 dagen na het verwijderen van de app, automatisch mails. Mogelijk mist u hierdoor informatie. Informatie over activiteiten vindt u in de jaarkalender.

APP voor OUDERS MET LEERLINGEN OP BEIDE VESTIGINGEN

Voor ouders met leerlingen op beide vestigingen van de school is het nodig tweemaal een app te installeren om de juiste berichten te ontvangen. Installeer naast de DLW-app óók de Hoy-app en log vervolgens in de ene app in met de gegevens van de locatie vmbo/mavo en in de andere app met de gegevens voor locatie havo/vwo-locatie. Beide apps zijn te downloaden in de App Store of Google Play store zoek op 'CSG De Lage Waard' en 'Hoy schoolcommunicatie'.

WEBSITE EN SOCIAL MEDIA

De informatie op www.delagewaard.nl wordt dagelijks geactualiseerd. Recente ontwikkelingen, activiteiten of andere wetenswaardigheden worden als nieuwsbericht op de homepage en/of op social media geplaatst (Facebook, Instagram en LinkedIn). De berichten van social media worden ook automatisch gepubliceerd in onze DLW-app.

INFORMATIEVOORZIENING

Wij informeren u zoveel mogelijk digitaal via het e-mailadres dat bij de school bekend is. Als ouders gescheiden zijn en beiden het gezag over hun kind behouden, verstrekken wij volgens de wettelijke regels aan hen beiden per e-mail informatie over hun kind en over de school. Meer kunt u hierover lezen in het "protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders". Eventuele brieven gaan naar de ouder bij wie het kind woont. Gescheiden ouders kunnen ook een eigen wachtwoord aanvragen voor Magister om o.a. de resultaten van hun kind in te zien. Wij verzoeken wijzigingen in (e-mail)adressen door te geven aan: info@delagewaard.nl o.v.v. naam leerling en klas.

Magister

Via Magister (website of app) heeft u het hele jaar door inzicht in cijfers, afwezigheidsregistratie en de elektronische leeromgeving. Uiteraard kunnen vakdocenten, mentoren, coördinatoren en afdelingsleiders het nodig vinden om u te spreken over de resultaten of over het gedrag van uw kind. In dat geval wordt u meestal telefonisch benaderd. Omgekeerd kunt u als ouder/verzorger contact met ons opnemen. Wij willen benadrukken dat een goede communicatie belangrijk is. Daarvoor is het nodig dat ouders en school met elkaar in gesprek zijn als de situatie daartoe aanleiding geeft. In het document 'Hoe werkt Magister voor ouders?' onderaan deze tekst vindt u alle instructies over de Magister app. U kunt Magister bereiken via de button 'Naar Magister'.

Ouderavonden

Er zijn regelmatig ouderavonden. Bijvoorbeeld bij de keuze voor het vakkenpakket en ter kennismaking voor ouders van brugklassers. Ook zijn er mentor- en docentenspreekavonden, waar u (op afspraak) kunt spreken met de mentor van uw kind. Hiervoor kunt u via de app een oudergesprek inplannen, dit na ontvangst van een uitnodiging via de mentor. 

Ziekmelden via Magister app
Via de Magister app, kunt u uw zoon/dochter ziekmelden, lees in deze instructie hoe dit werkt.

[document ID not specified]

Leerlingen


Website en Social Media

De informatie op www.delagewaard.nl wordt dagelijks geactualiseerd. Recente ontwikkelingen, activiteiten of andere wetenswaardigheden worden als nieuwsbericht op de homepage en/of op social media geplaatst (Facebook, Instagram en Linkedin). We vinden het belangrijk om met elkaar op een goede manier om te gaan met social media. Daarom hebben we richtlijnen gemaakt die vind je in ons protocol sociale media.

Magister

Via Magister (website of app) heb je inzicht in cijfers, afwezigheidsregistratie en de elektronische leeromgeving. Veel docenten werken met de elektronische leeromgeving van Magister. Je vindt hier jouw lesmateriaal en kan er onder meer opdrachten inleveren en toetsen maken. Nieuwe leerlingen ontvangen bij het ophalen van hun rooster de inloggegevens.

Beeldschermen

Mededelingen over het rooster en activiteiten in de school verschijnen op beeldschermen in de school.

Wachtwoord vergeten?

Ben je als leerling je wachtwoord of gebruikersnaam vergeten? Op vertoon van je schoolpas kun je je gebruikersgegevens opvragen bij de mediatheek.

Document Handreiking EIC

Handreiking elektronische informatie- en communicatiemiddelen

Wij willen dat onze leerlingen leren door ook in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde. Het op een goede manier inzetten van internet, e-mail en smartphones als informatie- en communicatiemiddel is een vaardigheid die leerlingen onder de knie moeten krijgen. Deze middelen zijn een afspiegeling van de maatschappij: net als in de maatschappij moeten leerlingen leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Leerlingen worden daarom in dit document gewezen op omgangsvormen en het gebruik van deze informatie- en communicatiemiddelen.

Document Privacyreglement Csg De Lage Waard

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Binnen CSG De Lage Waard wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De persoonsgegevens en vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in ons administratie- en leerlingenvolgsysteem Magister. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. U kunt een verzoek tot inzage indienen via AVG@delagewaard.nl, houdt u rekening met een verwerkingstijd van 4 weken. 

In het het privacyreglement staat beschreven hoe onze school omgaat met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Privacyreglement CSG De Lage Waard

Informatiebeveiligings- en privacybeleid

Persoonlijke informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, verwijdert de school deze gegevens binnen de termijnen die daarvoor gelden Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met onze school via AVG@delagewaard.nl of onze Functionaris Gegevensbescherming Arnelieke de Bondt, a.debondt@goc-consultants.nl, GOC Consultants.

Het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een continu doorgaand proces. Zodra nieuwe informatie beschikbaar is, zal deze pagina worden aangevuld.

Document Leerlingstatuut

Leerlingenstatuut


Wij willen dat alle rechten en plichten van leerlingen en medewerkers duidelijk zijn. Deze zijn onder andere verwoord in het leerlingenstatuut. Het statuut geeft woorden aan welke houding wij verwachten van elkaar.

Document Klachtenregeling CSG De Lage Waard

Klachten

Klachtenregeling

Wanneer er iemand wordt benadeeld, is het van belang dat wij elkaar daar, waar nodig,
formeel op aanspreken. Hoe dat wordt gedaan is in de meldplicht en klachtenregeling vastgelegd. Klachten kunnen gaan over agressie, pesten en geweld, racisme, seksuele intimidatie; maar ook onheuse opmerkingen in en buiten de klas en sancties kunnen hieronder vallen.

Uitgangspunt is dat elke klacht zo dicht mogelijk bij de oorzaak wordt behandeld en afgedaan. Met het oog op goede samenwerking tussen thuis en school vinden wij het vanzelfsprekend eerst te proberen een klacht onderling, dat wil zeggen met de direct betrokkenen, op te lossen.

Wanneer dat niet lukt en de mentor of stapsgewijs coördinator en afdelingsleider niet tot een wederzijds bevredigende oplossing komen, kan de klager zich richten tot de sectordirecteur, vervolgens tot de rector-bestuurder en tenslotte tot de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.


Meldplicht

Naast de klachtenregeling is er ook sprake van een meldplicht. We vinden het belangrijk dat iedereen op school weet dat er een meldplicht voor medewerkers bestaat. Alle medewerkers van de school hebben een wettelijke meldplicht, wanneer zij het vermoeden of de wetenschap hebben dat een medewerker, externe deskundige, dienstverlener of vrijwilliger zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens leerlingen. Zij moeten dit direct melden bij hun direct leidinggevende. De leidinggevende geeft het vermoeden door aan de rector-bestuurder. De rector-bestuurder is verplicht de zaak te melden bij de Vertrouwensinspecteur. De meldplicht is ingesteld omdat de relatie medewerker - leerling ongelijk is. De leerling als kwetsbare partij wordt door de meldplicht extra beschermd.

Nadere informatie en ondersteuning

Als ouders of leerlingen informatie of ondersteuning willen bij het indienen van een klacht, dan kunnen zij hiervoor terecht bij de interne vertrouwenspersonen. Indien zij hun klacht liever eerst met iemand van buiten de school willen bespreken, dan kunnen zij contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is  mw. Natasja Breugelmans. Email: vertrouwenspersoon@natasjabreugelmans.nl

Indien ouders of leerlingen een klacht willen indienen bij de rector-bestuurder van CSG De Lage Waard, dan kan daarvoor het gewone postadres en/of e-mail worden gebruikt. Indien ouders/leerlingen na afhandeling van de klacht door de rector-bestuurder de klacht verder onderzocht willen zien, kunnen zij zich melden bij Onderwijsgeschillen