Zorg

Mentoren

Elke klas heeft een mentor. Een mentor is een docent die contact onderhoudt met jou en andere leerlingen uit je klas. Hij/zij begeleidt en coacht je zo goed mogelijk op school en is op de hoogte van jouw vorderingen, cijfers en jouw functioneren op school en in de klas. Je ontmoet jouw mentor als je les van hem/haar hebt. Regelmatig heb je ook alleen een gesprekje met je mentor. Jouw mentor is gedurende het schooljaar het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Tijdens informatieavonden en op oudergespreksavonden krijgen je ouders de gelegenheid jouw mentor te ontmoeten. Mentoren in de onderbouw hebben tijdens de mentoruren speciaal aandacht voor studievaardigheden en de keuzes die je maakt bij Eigen Koers en Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). In de bovenbouw kan het zo zijn dat je geen klassikale mentor hebt. Jouw mentor is dan mentor van een deel van de leerlingen in je klas.

Zorgcoördinator

Mw. T. (Tianne) Plomp - Van Loon (t.plomp@delagewaard.nl) is onze zorgcoördinator van de locatie havo/vwo.  Zij heeft een spilfunctie in de ondersteuningsstructuur van de school, stuurt het interne ondersteuningsteam aan en coördineert de extra begeleiding aan leerlingen. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag, wordt geïnventariseerd welke begeleiding voor de leerling passend is. Daarnaast formuleert de zorgcoördinator speerpunten voor beleid met betrekking tot de zorg.

Passend binnen het kwaliteitsbeleid van de school, worden er door het ondersteuningsteam gedurende het schooljaar instrumenten ingezet die het sociaal-emotioneel welbevinden van onze leerlingen en het klimaat in de klas monitoren. Het doel hiervan is de leerling/klas optimaal te volgen en, daar waar nodig, te begeleiden.

Document Dyslexieprotocol locatie havo/vwo

Dyslexie

Voor de begeleiding en ondersteuning van leerlingen met dyslexie heeft CSG De Lage Waard een protocol opgesteld. Als een leerling met dyslexie zich aanmeldt op school, vindt er een gesprek plaats met de dyslexiecoach, de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s). Tijdens dit gesprek wordt besproken wat de leerling nodig heeft om zich, ondanks dyslexie, goed te ontwikkelen. De leerling krijgt een dyslexiekaart en er wordt, als het nodig is, een begeleidingsplan gemaakt. Hierbij wordt gekeken of compenserende maatregelen nodig zijn en naar de inspanningen die worden verwacht van de leerling zelf. Zo kan er extra tijd verleend worden bij toetsen en hebben leerlingen recht op het gebruik van hulpmiddelen, zoals voorleessoftware.

Daarnaast vindt er in de brugklas een klassikale screening plaats om de lees- en spellingresultaten in kaart te brengen. Op basis van de resultaten van de screening wordt, waar nodig, een aanvullende screening verricht om te kijken of een leerling kenmerken heeft van dyslexie en daarom in aanmerking komt voor een dyslexieonderzoek. 

Heb je vragen, neem dan contact op met onze dyslexiecoach mw. E. Kunz-Wielhouwer (n.kunz-wielhouwer@delagewaard.nl).

Document Dyscalculie (ERWD)

Dyscalculie (ERWD)

Ten opzichte van dyslexie is dyscalculie nog een vrij onbekend fenomeen. De aandacht voor rekenen en rekenvaardigheden en de bijbehorende problemen is echter in de afgelopen jaren gegroeid. Ook voor de begeleiding en ondersteuning van leerlingen met dyscalculie heeft CSG De Lage Waard een protocol opgesteld. In dit protocol wordt de term ERWD gebruikt, overeenkomstig bestaande dyscalculieprotocollen. Deze term staat voor Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie. De inhoud van het ERWD Beleid geeft inzicht in hoe er op CSG De Lage Waard wordt omgegaan met dyscalculie en op welke wijze ondersteuning wordt geboden.

Als een leerling met dyscalculie zich aanmeldt op school, vindt er een gesprek plaats met de dyscalculiecoach, de leerling en ouder(s)/verzorger(s). Tijdens dit gesprek wordt een overzicht gemaakt van al eerder ontvangen ondersteuning en worden afspraken gemaakt t.a.v. ondersteuning. Er wordt een begeleidingsplan opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar de compenserende maatregelen en naar de inspanningen die worden verwacht van de leerling zelf. Zo kan de leerling bijvoorbeeld een verlenging van de instructie krijgen en extra ondersteuningslessen binnen Eigen Koers.

Heb je vragen, neem dan contact op met onze dyscalculiecoach mw. E. Kunz-Wielhouwer (n.kunz-wielhouwer@delagewaard.nl).


Huiswerkbegeleiding

De huiswerkklas

Zit je in de onderbouw en heb je moeite met het starten van huiswerk thuis of heb je rustige plek nodig om geconcentreerd te kunnen werken aan jouw huiswerk? Dan kun je terecht in de huiswerkklas op maandag- dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag na schooltijd. Neem hiervoor contact op met onze huiswerkcoördinator; de heer Barth, f.barth@delagewaard.nl

  Peer support

  Op de locatie havo/vwo werken we met peersupport. Dit is een vorm van leerlingbegeleiding waarbij een ouderejaars leerling een leerling die hulp nodig heeft één op één begeleidt op het gebied van studievaardigheden en/of vakspecifieke onderwerpen. Kortom, peersupport is begeleiding vóór en dóór leerlingen!

  Als je geïnteresseerd bent in zelfstandige hulp van één van onze peercoaches, meld je dan aan via het aanmeldingsformulier. Doe dat via de volgende stappen:

  Stap 1

  Stap 1.
  Overleg met je ouders of je probleem niet eerst met je mentor besproken moet worden. Bij ernstige leer- en cijferproblemen, ga je eerst naar je mentor om een plan af te spreken. Peersupport kan daar dan eventueel bij ondersteunen.

  Stap 2

  Als de beslissing samen met je ouders is genomen, bedenk dan voor welke vakken je hulp nodig hebt, of voor welke vaardigheden.

  Stap 3

  Bekijk de profielen van onze beschikbare peercoaches, vul het aanmeldingsformulier in en geef daarbij aan door welke coach je graag begeleid wilt worden. Hier proberen we zo veel mogelijk rekening mee te houden.

  Stap 4

  Wacht op een bevestiging van je aanvraag via e-mail. De peercoach neemt zo snel mogelijk contact op om een afspraak met je te maken.

  Stap 5

  Koop bij de administratie een peersupport-strippenkaart, die je meeneemt naar elke sessie met je peercoach. Deze kaart kost dit schooljaar €10,- (normaal gesproken €25,-) en geeft recht op vijf sessies.

  Stap 6

  Als je laatste afspraak afgelopen is, geef dan aan je peercoach aan of je nog behoefte hebt aan meer begeleiding. Zij geven dit door aan de commissie peersupport en we beslissen samen of je door kunt gaan. Begin dan weer bij stap 5.


  Mevrouw J. Voogt is het eerste aanspreekpunt binnen de school.

  Voor vragen kun je mailen naar: peersupport@delagewaard.nl

  ALGEMEEN
  Profielen peercoaches

  Jeugdgezondheidszorg

  Op verschillende manieren is de jeugd- gezondheidszorg (JGZ) betrokken bij de leerling in
  het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen in de tweede (en de vierde klas) wordt een preventief gezondheidsonderzoek aangeboden. Dit onderzoek bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst.
  Aan de hand van de uitkomst van de vragenlijst en eventuele gegevens van school wordt de leerling zo nodig uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Indien het onderzoek daar aanleiding toe geeft, neemt de jeugdverpleegkundige contact op met de ouders en (indien toestemming van ouders) met de zorgcoördinator.

  Binnen het voorkómen van schoolverzuim werkt de JGZ samen met de school en met de Dienst Gezondheid & Jeugd, de consulent Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten. Vanuit preventief oogpunt kunnen leerlingen die zich meerdere keren kort of een langere periode ziek melden, een afspraak bij de jeugdarts krijgen. Dit gaat altijd in overleg met ouders.

  Document Meldcode Huiselijk Geweld En Kindermishandeling

  Meldcode

  CSG De Lage Waard werkt met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het betreft een landelijk vastgesteld stappenplan met als doel mishandeling en huiselijk geweld te voorkomen en tegen te gaan. De Meldcode beschrijft wat school moet doen bij dergelijke vermoedens. Beide zorgcoördinatoren zijn als aandachtsfunctionaris aangesteld. Bij signalen van kindermishandeling volgen wij de landelijk vastgestelde stappen van de meldcode. Het gaat erom dat er iets wordt gedaan met de signalen. Indien nodig gaan we over tot een melding bij Veilig Thuis. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

  Document Passend onderwijs locatie havo/vwo 2022-2023

  Passend onderwijs

  Passend Onderwijs betekent voor CSG De Lage Waard 'goed onderwijs’ zowel in pedagogisch als in didactisch opzicht. Ieder leerling verdient een plek die recht doet aan zijn/haar mogelijkheden en talenten, maar die ook rekening houdt met eventuele ondersteuningsbehoeften. Kwaliteit van het onderwijs staat hierin centraal. Dit vraagt bij uitstek iets van de bekwaamheid van onze docenten, die de leerlingen in de dagelijkse praktijk begeleiden en in hun specifieke onderwijsbehoeften voorzien. Wij weten ons geïnspireerd door ons geloof en leven in de overtuiging dat iedere leerling uniek is! Wij hechten waarde aan een goede samenwerking tussen ouder(s), leerling en school; dit is essentieel voor een kansrijke ontwikkeling van de leerling. Doel is om zo veel mogelijk leerlingen binnen ons onderwijs een 'thuis' te bieden. Ondanks deze doelstelling blijft er echter een enkele leerling die, vanwege de intensieve begeleiding die hij/zij nodig heeft, beter tot zijn/haar recht komt in het Speciaal Onderwijs.

  Voor de extra ondersteuning van leerlingen op school kunnen we een beroep doen op het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden. De begeleider passend onderwijs functioneert als contactpersoon tussen school en het Samenwerkingsverband en kent de ondersteuningsroute van de school.  De zorgcoördinator en de begeleider passend onderwijs zoeken samen een passend aanbod voor de leerling, bij voorkeur binnen de school. Indien nodig wordt een individueel arrangement aangevraagd om extra ondersteuning te bieden voor de leerling buiten de klas. Als blijkt dat de school ondanks deze maatregelen niet aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling kan voldoen, wordt gezocht naar een passend aanbod in de regio.

  Op de locatie havo/vwo is mevr. A. (Astrid) Risseeuw betrokken als begeleider passend onderwijs (BPO’er).

  Steunpunt Samenwerkingsverband Drechtsteden
  Heb je vragen over passend onderwijs, benader altijd eerst de mentor, leerjaarcoördinator en/of zorgcoördinator.
  Als jullie er samen niet uit komen, dan kun je voor deze en andere vragen terecht bij het Steunpunt van het Samenwerkingsverband. Het Steunpunt geeft informatie en advies aan leerlingen en ouders in het Primair- en Voortgezet Onderwijs. Bij Het Steunpunt wordt er met een open houding naar je probleem of vraag geluisterd en met je meegedacht.

  Spreekuur maandag t/m donderdag van 16.00 - 18.00 uur (met uitzondering van vakanties)
  App 06-38231148 of bel 078-6391700 of mail naar steunpuntswv@swvdrechtsteden.nl

  ALGEMEEN
  Schoolondersteuningsprofiel - locatie havo/vwo Sop 2022 2023

  Vertrouwenspersonen

  Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je met vertrouwelijke en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kunt.  Je kunt hier een beroep op doen als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag op school.

  Vertrouwenspersonen locatie havo/vwo:
  Dhr. H. Bezemer
  Mw. H. van Dijk

  Bereikbaar via:
  h.van.dijk@delagewaard.nl
  h.bezemer@delagewaard.nl

  Bezemer, H. (dhr.)
  BZR
  Docent scheikunde/natuurkunde
  vertrouwenspersoon
  Dijk-Timmerman, H.M. van (mw.)
  DVH
  Docent Nederlands
  Vertrouwenspersoon

  Pesten

  We vinden het van groot belang om een goede relatie met elke leerling te onderhouden en een goede sfeer te creëren in de klas en in het schoolgebouw. Vertrouwen in elkaar is de basis. CSG De Lage Waard hanteert een anti-pestprotocol dat er op gericht is om te voorkomen dat het vertrouwen wordt geschaad. Als er toch een melding van pesten binnen komt volgen we altijd het stappenplan dat in het protocol wordt beschreven. Het protocol vind je hieronder.

  PROTOCOLLEN
  Anti-pestprotocol CSG De Lage Waard

  Schoolmaatschappelijk werk

  Heb je extra hulp nodig op sociaal-emotioneel gebied of ervaar je zorgen in jouw thuissituatie? Dan kun je terecht bij de schoolmaatschappelijk werker die aan onze school is verbonden. Ook ouders, die zich ernstig zorgen maken over hun kind, kunnen bij haar terecht. De begeleiding is laagdrempelig en kortdurend. Wanneer er meer ondersteuning nodig blijkt, volgt een verwijzing naar een andere instantie zoals het Jeugdteam. Onze schoolmaatschappelijk werker is mevr. J. (Jeannette) Belder.

  Document Protocol De Veilige School Sept 2022

  Veiligheidsbeleid

  De school is voor een kind niet uitsluitend een plaats waar wordt geleerd. Het is ook een plek waar de leerling zich moet kunnen ontspannen en vrienden kan maken. Dit kan alleen in een beschermd en veilig leer- en leefklimaat. We spannen ons in om het voor leerlingen op school zo veilig mogelijk te maken. Daarbij gaat het om fysieke veiligheid en om sociaal welbevinden. Voor het handhaven van de fysieke veiligheid zijn collega’s opgeleid om in te grijpen bij (dreigende) calamiteiten en de directie te adviseren over preventieve maatregelen. Sociaal welbevinden bevorderen we door afspraken te maken over gedrag en die te handhaven, door de rol van de mentor, door extra aandacht waar dat nodig is, door lessen over mediawijsheid en omgaan met sociale media, door pestgedrag te signaleren en waar mogelijk te voorkomen.