Alledaagse zaken

Directie / afdelingsleiders / coördinatoren

directie
dhr. D.A. Visser, sectordirecteur vmbo/mavod.a.visser@delagewaard.nl
mavo
mw. K. de Ruijter, afdelingsleiderk.de.ruijter@delagewaard.nl

mw. A.F. de Keizer, coördinator klas 1 en 3

a.f.de.keizer@delagewaard.nl

dhr. V. Rutte, coördinator klas 2 en 4

v.rutte@delagewaard.nl

Talent XL vmbo onderbouw
mw. M.H. Kroos, afdelingsleiderm.h.kroos@delagewaard.nl
dhr. H.H. IJzermanh.h.ijzerman@delagewaard.nl
Talent XL vmbo bovenbouw
dhr. P.A. Hoogendoorn, afdelingsleiderp.a.hoogendoorn@delagewaard.nl

dhr. C.G. van Gorsel, coördinator

c.g.van.gorsel@delagewaard.nl

decaan

vmbo/mavo mw. N.M. Molly, decaan

n.m.molly@delagewaard.nl

Interne vertrouwenspersonen/
zorgcoördinator

mw. A. de Gruijter-Lagendijk, zorgcoördinator

a.de.gruijter-Lagendijk@delagewaard.nl

mw. P. van Zwieten, interne vertrouwenspersoon

p.van.zwieten@delagewaard.nl

dhr. T.S.D. Rietveld, interne vertrouwenspersoon

t.s.d.rietveld@delagewaard.nl

Bereikbaarheid

Adresgegevens

Burgemeester Keijzerweg 5
3351 JA PAPENDRECHT

Telefoon

078 644 20 20

Bereikbaar tijdens schooldagen op maandag t/m donderdag van 08.00 - 16.00 uur en vrijdag van 08.00 - 14.00 uur.

Ziekmeldingen kunnen vanaf 07.30 uur
worden doorgegeven.

E-mail

admbkw@delagewaard.nl

Aanmelding en plaatsing

Aanmelden brugklas 
Het aanmelden voor de brugklas gebeurt door jouw ouder(s)/verzorger(s) of via de basisschool middels ons aanmeldingsformulier. De uiterste datum van aanmelding is 15 maart 2021. CSG De Lage Waard heeft brugklassen voor vmbo, mavo/havo, havo/atheneum en atheneum. Je wordt volgens ons toelatingsbeleid geplaatst in één van de vier typen klassen. Wij beschikken over een team van voorlichters. Zij geven voorlichting op scholen en open avonden, onderhouden contact en bespreken met de basisschool de overdracht van de leerlingen. Bepalend voor toelating en plaatsing is het advies van jouw basisschool. Je krijgt ook de gelegenheid om jouw voorkeur voor plaatsing bij bekenden aan te geven.

Aanmelden Zorgklas
Om toegelaten te kunnen worden in de Zorgklas gelden de onderstaande criteria:

 • Je hebt een ondersteuningsbehoefte die aansluit bij de werkwijze van de Zorgklas (zoals bij autisme)
 • Het verwachte uitstroomniveau (beschreven in het OPP) is op het niveau van de basisberoepsgerichte-of theoretische leerweg.
 • Er is een recent en geëvalueerd Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) opgesteld.
 • Er mag geen sprake zijn van ernstige gedragsprobelmatiek waardoor de leerling zelf of zijn/haar klasgenoten belemmerd wordt/worden in het leerproces en/of in de ontwikkeling.
 • De leerling beheerst de vaardigheden die genoemd staan in de checklist vaardigheden Zorgklas.
 • Aanmelden voor de Zorgklas kan middels het Zorgklas aanmeldingsformulier.

Aanmelden overige leerjaren
Voor een overig leerjaar meld je je middels een aanmeldingsformulier rechtstreeks aan bij CSG De Lage Waard. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier heb je een gesprek met de coördinator van het betreffende leerjaar, de decaan en eventueel de zorgcoördinator. Tevens zal de toeleverende school gevraagd worden een overdrachtsformulier (VO-VO) in te vullen. Ook wordt er contact opgenomen met de toeleverende school. Naar aanleiding van de gesprekken en het formulier wordt besloten of je wordt toegelaten.

Schoolpas & mediatheek

Aan het begin van het schooljaar krijg je een schoolpas die je iedere schooldag bij je moet hebben. De pas is bijvoorbeeld nodig voor de faciliteiten van de mediatheek. Je kunt in de mediatheek met je schoolpas leesboeken van Nederlands of Engels lenen. Ook kun je op computers zelfstandig informatie zoeken en informatie verwerken of tekst en plaatjes printen. Spelletjes spelen is niet toegestaan. Bij verlies van de schoolpas moet zo snel mogelijk (tegen betaling) een nieuwe pas worden aangevraagd bij de mediatheek.

Openingstijden mediatheek:
ma t/m do:  8.30 - 15.30 uur
vrij:              8.30 - 13.30 uur

Document Voedingsbeleid

Gezonde schoolkantine

In de pauzes kun je in de kantine van Markies een broodje, drinken of fruit kopen. Ook kun je altijd (gratis) water tappen bij het watertappunt. We vinden het belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt en dat je gezond eet. We maken daarom de gezonde keuze de makkelijke keuze. We werken op school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Dat betekent o.a. dat minimaal tachtig procent van het aanbod een betere keuze is. Meer weten? Lees ons voedingsbeleid.

Kluisjes

Alle leerlingen gebruiken op school een kluisje. De huur is € 10,- per schooljaar, de borgsom
voor de sleutels bedraagt € 20,-. Het bestuur is niet aansprakelijk voor inbraak in of diefstal uit de kluisjes. De directie heeft het recht, indien men dat noodzakelijk acht, de kluisjes te (laten) controleren. De regel is dat alle leerlingen een kluisje gebruiken. Wie hiervan geen gebruik wil maken, moet dat in de eerste week van het schooljaar schriftelijk doorgeven aan de leerlingenadministratie.

Absentie/Ziekmelden

De volgende regels zijn belangrijk, omdat jouw ouders er ook belang bij hebben om te weten of hun kind wel of niet op school is. Je bent als leerling verplicht om alle lessen bij te wonen. Bij gedeeltelijke lesuitval word je bij de overige lessen verwacht. Ben je afwezig? Dan bellen (078 644 20 20) of mailen (admbkw@delagewaard.nl) jouw ouders onze school op tijd om ons op de hoogte te stellen van de reden. Ben je plotseling ziek onder schooltijd dan meld je je af bij de coördinator of afdelingsleider van jouw opleiding. Als vooraf bekend is dat je korte tijd afwezig bent, bijvoorbeeld vanwege doktersbezoek, dien je op tijd een verzoek in bij de coördinator. Meerdaagse afwezigheid vraag je ook aan bij de coördinator.

Document Coronaprotocol CSG De Lage Waard

Corona

Heb je klachten die wijzen op corona: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk en smaak? Dan moet je naar huis of blijf je thuis en laat je je testen. Bij een negatieve testuitslag kan je weer naar school. Bekijk de beslisboom van het RIVM om te weten of je wel of niet naar school mag.

Heb je klachten in de klas? Dan meld je je ziek bij de coördinator of afdelingsleider van jouw opleiding. De mentor (of afdelingsleider) neemt vervolgens contact op jouw ouders/verzorgers.

Meer informatie over alle richtlijnen vind je in het coronaprotocol.

Document Stroomschema verlof locatie vmbo/mavo

Verlof

Voor afwezigheid buiten de vakanties dient toestemming gevraagd te worden bij de coördinator. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 121⁄2, 25-, 40,- 50-, of 60-jarig (huwelijks) jubileum van bloed- of aanverwanten;
 • een verhuizing van het gezin;
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de coördinator en/of de leerplichtambtenaar); 
 • overlijden van bloed- of aanverwanten;

De volgende situaties zijn geen reden voor verlof: 

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie onder schooltijd in een goedkopere periode, in verband met een speciale aanbieding of bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
  eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de coördinator te worden ingediend. Bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren.
FORMULIEREN
Aanvraagformulier verlof locatie vmbo/mavo
FORMULIEREN
Verklaring afwezigheid schoolexamen locatie vmbo/mavo
FORMULIEREN
Aanvraagformulier buitengewoon verlof
FORMULIEREN
Gewichtige omstandigheden

Verzuim

CSG De Lage Waard registreert leerlingen die verzuimen. Als dit vaak gebeurt en/of langdurig zonder toestemming dan wordt dit gemeld bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Luxe verzuim i.v.m. familiebezoek of vakantie wordt ook gemeld.  Als je 50 uur ziekteverzuim hebt of je voor de vierde keer in 12 weken ziekmeldt, is dat voor de school reden tot zorg. Jouw ouders worden schriftelijk door ons op de hoogte gebracht. CSG De Lage Waard wil vervolgens graag in gesprek met jou. We vinden het belangrijk dat je weer zo snel en goed mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen. Het doel is om samen met jou en jouw ouders te komen tot een plan van aanpak om het verzuim terug te dringen en een leerachterstand te beperken.

Overgangsregels

De overgangsregels kunnen per schooljaar verschillen. 


ALGEMEEN
Bevorderingsnormen locatie vmbo/mavo

Schoolregels 

Voor een goede omgang tussen docenten en leerlingen, en leerlingen onderling, zijn huisregels opgesteld. 

ALGEMEEN
Huisregels CSG De Lage Waard

Verloren en gevonden

Op school kun je soms iets kwijtraken. Neem dus zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar school. Wij adviseren je om je fiets op slot te doen, weinig geld mee te nemen en je gymspullen en tas bij de hand te houden of op te bergen in je kluisje. Raak je toch iets kwijt, dan kun je terecht bij de conciërges. Zij verzamelen de gevonden voorwerpen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verdwenen of beschadigde eigendommen.

Lestijden

Elk lesuur duurt 50 minuten. Na het 3e en 5e uur volgt een pauze.

Uurtijd

1e08.15 - 09.05 uur
2e09.05 - 09.55 uur
3e09.55 - 10.45 uur
pauze 10.45 - 11.00 uur
4e11.00 - 11.50 uur
5e11.50 - 12.40 uur
pauze12.40 - 13.05 uur
6e13.05 - 13.55 uur
7e13.55 - 14.45 uur
8e14.45 - 15.35 uur

Jaarkalender

MAART

datumTijdActiviteit
di 9 mrtLeerlingbesprekingen, klas 1+3
di 16 mrtLeerlingbesprekingen klas 2
ma 22 mrtt/m 1 aprMondelingen M4
ma 29 mrtt/m 1 aprTentamenweek 3, BK4
ma 29 mrtt/m 9 aprStageperiode M#

Tekst van het artikel.

APRIL

datumTijdActiviteit
do 1 aprDefinitieve sector- en vakkenpakketkeuze bekend
di 6 aprMeer Mavo, keuzeronde 4
Ouderpanel
wo 7 aprt/m 13 aprTentamenweek 3, M4
ma 12 aprt/m 23 aprStageperiode. BK3
di 13 aprvoor 09.00 uurInleveren stagewerkboek en PowerPoint, M3

Tekst van het artikel.

MEI

datumTijdActiviteit

Tekst van het artikel.

JUNI

datumTijdActiviteit

Tekst van het artikel.

JULI

datumTijdActiviteit

Tekst van het artikel.

Vakanties & lesvrije dagen 2020-2021

Vakanties2020-2021
Herfstvakantiemaandag 19 oktober 2020 - vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie maandag 21 december 2020 - vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie vrijdag 19 februari 2020 - vrijdag 26 februari 2021
Meivakantie maandag 26 april 2021 - vrijdag 7 mei 2021
Zomervakantie maandag 19 juli 2021 - vrijdag 27 augustus 2021
Feestdagen/vrije dagen2020-2021
Maandag na de zomervakantie maandagmorgen 31 augustus 2020
(middag aanwezig)
Extra vrije dag voor de voorjaarsvakantie vrijdag 19 februari 2021
Goede Vrijdagvrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag maandag 5 april 2021
Koningsdagdinsdag 27 april 2021 (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdag woensdag 5 mei 2021 (valt in de meivakantie)
Hemelvaartsdagdonderdag 13 mei 2021
Vrijdag na Hemelvaartvrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag maandag 24 mei 2021

Vakanties & lesvrije dagen 2021-2022

Vakantie2021-2022
Herfstvakantiemaandag 18 oktober 2021 – vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantiemaandag 27 december 2021 – vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantiemaandag 28 februari 2022 – vrijdag 4 maart 2022
Meivakantiemaandag 25 april 2022 – vrijdag 6 mei 2022
Zomervakantiemaandag 11 juli 2022 – vrijdag 19 augustus 2022
Feestdagen / vrije dagen2021-2022
Maandag na de zomervakantiemaandagmorgen 30 augustus 2021 (middag aanwezig)
Goede Vrijdagvrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdagmaandag 18 april 2022
Koningsdagwoensdag 27 april 2022 (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdagdonderdag 5 mei 2022 (valt in de meivakantie)
Hemelvaartsdagdonderdag 26 mei 2022
Vrijdag na Hemelvaartvrijdag 27 mei 2022
Tweede Pinksterdagmaandag 6 juni 2022