Alledaagse zaken

Directie / afdelingsleiders / coördinatoren

directie
dhr. P.A. Hoogendoorn, sectordirecteur vmbo/mavop.a.hoogendoorn@delagewaard.nl
mavo
dhr. P. Kleinjan, afdelingsleiderp.kleinjan@delagewaard.nl

mw. A.F. de Keizer, coördinator klas 1 en 3

a.f.de.keizer@delagewaard.nl

dhr. V. Rutte, coördinator klas 2 en 4

v.rutte@delagewaard.nl

Talent XL vmbo onderbouw
mw. M.H. Kroos, afdelingsleiderm.h.kroos@delagewaard.nl
dhr. T. Rietveld, coördinatort.s.d.rietveld@delagewaard.nl
Talent XL vmbo bovenbouw
dhr. C.G. van Gorsel, afdelingsleiderc.g.van.gorsel@delagewaard.nl

dhr. H.H. IJzerman, coördinator

h.h.ijzerman@delagewaard.nl

decaan

vmbo/mavo mw. N.M. Molly, decaan

n.m.molly@delagewaard.nl

Interne vertrouwenspersonen/
zorgcoördinator

mw. A. de Gruijter-Lagendijk, zorgcoördinator

a.de.gruijter-lagendijk@delagewaard.nl

mw. A. Wijnbeek-de Graaf, interne vertrouwenspersoona.wijnbeek@delagewaard.nl
Preventiemedewerker

dhr. K. van Hoogdalem

k.van.hoogdalem@delagewaard.nl

Bereikbaarheid

Adresgegevens

Burgemeester Keijzerweg 5
3351 JA PAPENDRECHT

Telefoon

078 644 20 20

Bereikbaar tijdens schooldagen op maandag t/m donderdag van 08.00 - 16.00 uur en vrijdag van 08.00 - 14.00 uur.

Ziekmeldingen kunnen vanaf 07.30 uur
worden doorgegeven.

E-mail

vmbomavo@delagewaard.nl

Aanmelding en plaatsing

Aanmelden brugklas 
Het aanmelden voor de brugklas gebeurt door jouw ouder(s)/verzorger(s) of via de basisschool middels ons aanmeldingsformulier.

In de laatste week van maart (25-31 maart) is er landelijk een gezamenlijke week van inschrijving. In deze week kun jij je aanmelden voor onze school. CSG De Lage Waard heeft brugklassen voor vmbo, mavo/havo, havo/atheneum en atheneum. Je wordt volgens ons toelatingsbeleid geplaatst in één van de vier typen klassen. Wij beschikken over een team van voorlichters. Zij geven voorlichting op scholen en open avonden, onderhouden contact en bespreken met de basisschool de overdracht van de leerlingen. Bepalend voor toelating en plaatsing is het advies van jouw basisschool. Je krijgt ook de gelegenheid om jouw voorkeur voor plaatsing bij bekenden aan te geven.

Aanmelden Zorgklas
Om toegelaten te kunnen worden in de Zorgklas gelden de onderstaande criteria:

 • Je hebt een ondersteuningsbehoefte die aansluit bij de werkwijze van de Zorgklas (zoals bij autisme)
 • Het verwachte uitstroomniveau (beschreven in het OPP) is op het niveau van de basisberoepsgerichte-of theoretische leerweg.
 • Er is een recent en geëvalueerd Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) opgesteld.
 • Er mag geen sprake zijn van ernstige gedragsprobelmatiek waardoor de leerling zelf of zijn/haar klasgenoten belemmerd wordt/worden in het leerproces en/of in de ontwikkeling.
 • De leerling beheerst de vaardigheden die genoemd staan in de checklist vaardigheden Zorgklas.
 • Aanmelden voor de Zorgklas kan middels het Zorgklas aanmeldingsformulier.

Aanmelden overige leerjaren
Voor een overig leerjaar meld je je middels een aanmeldingsformulier rechtstreeks aan bij CSG De Lage Waard. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier heb je een gesprek met de coördinator van het betreffende leerjaar, de decaan en eventueel de zorgcoördinator. Tevens zal de toeleverende school gevraagd worden een overdrachtsformulier (VO-VO) in te vullen. Ook wordt er contact opgenomen met de toeleverende school. Naar aanleiding van de gesprekken en het formulier wordt besloten of je wordt toegelaten.

Schoolpas & mediatheek

Aan het begin van het schooljaar krijg je een schoolpas die je iedere schooldag bij je moet hebben. De pas is bijvoorbeeld nodig voor de faciliteiten van de mediatheek. Je kunt in de mediatheek met je schoolpas leesboeken van Nederlands of Engels lenen. Ook kun je op computers zelfstandig informatie zoeken en informatie verwerken of tekst en plaatjes printen. Spelletjes spelen is niet toegestaan. Bij verlies van de schoolpas moet zo snel mogelijk (tegen betaling) een nieuwe pas worden aangevraagd bij de mediatheek.

Openingstijden mediatheek:
ma t/m do:  8.30 - 15.30 uur
vrij:               8.30 - 13.30 uur

Schoolapp

CSG De Lage Waard maakt gebruik van haar eigen app, zodat wij één communicatiekanaal met ouders hebben.

In deze app:

 • krijg je met notificaties mededelingen binnen voor de klas van jouw kind(eren);
 • geef je aan binnen welke tijdstippen je deze notificaties wel/niet wilt ontvangen;
 • bekijk je al het nieuws van de school;
 • vind je de schoolwiki (digitale schoolgids);
 • vind je snelle links naar o.a. Magister, docentengegevens.

Ouders zonder smartphone ontvangen automatisch mails van alle berichten. Heb je vragen over het gebruik of installeren van de app, kijk dan bij https://hoy.app/faq/ouders.

Voor ouders met leerlingen op beide vestigingen van de school is het nodig tweemaal een app te installeren om de juiste berichten te ontvangen. U installeert dan naast de DLW-app óók de HOY-app en logt vervolgens in de ene app in met de gegevens van de vmbo/mavo-locatie en in de andere app met die van de havo/vwo-locatie.

Document Voedingsbeleid

Gezonde schoolkantine

In de pauzes kun je in de kantine van Markies een broodje, drinken of fruit kopen. Ook kun je altijd (gratis) water tappen bij het watertappunt. We vinden het belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt en dat je gezond eet. We maken daarom de gezonde keuze de makkelijke keuze. We werken op school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Dat betekent o.a. dat minimaal tachtig procent van het aanbod een betere keuze is. Meer weten? Lees ons voedingsbeleid.

Kluisjes

Alle leerlingen gebruiken op school een kluisje. De huur is € 10,- per schooljaar, de borgsom
voor de sleutels bedraagt € 20,-. Het bestuur is niet aansprakelijk voor inbraak in of diefstal uit de kluisjes. De directie heeft het recht, indien men dat noodzakelijk acht, de kluisjes te (laten) controleren. De regel is dat alle leerlingen een kluisje gebruiken. Wie hiervan geen gebruik wil maken, moet dat in de eerste week van het schooljaar schriftelijk doorgeven aan de leerlingenadministratie.

Absentie/Ziekmelden

De volgende regels zijn belangrijk, omdat jouw ouders er ook belang bij hebben om te weten of hun kind wel of niet op school is. Je bent als leerling verplicht om alle lessen bij te wonen. Bij gedeeltelijke lesuitval word je bij de overige lessen verwacht. Ben je afwezig? Dan bellen (078 644 20 20) jouw ouders onze school op tijd om ons op de hoogte te stellen van de reden. Ben je plotseling ziek onder schooltijd dan meld je je af bij de coördinator of afdelingsleider van jouw opleiding. Als vooraf bekend is dat je korte tijd afwezig bent, bijvoorbeeld vanwege doktersbezoek, dien je op tijd een verzoek in bij de coördinator. Meerdaagse afwezigheid vraag je ook aan bij de coördinator.

Wat betreft corona volgen we de richtlijnen van de overheid, die zijn te raadplegen via deze link.
Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Medicijngebruik

Het kan zijn dat je op school medicijnen moet gebruiken of moet innemen. Soms gaat het om middelen die bij onjuist gebruik schadelijk zijn voor jouw gezondheid. We hebben daarom toestemming van jouw ouders nodig. We leggen in Magister vast om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze dat gebeurt. Verder leggen we ook de periode waarin de medicijnen moeten worden verstrekt vast en de wijze van bewaren, opbergen en de wijze van controle op vervaldatum. Zo weten we samen waar we aan toe zijn. Als je een lange periode medicijnen gebruikt, overlegt jouw mentor regelmatig met jouw ouders over de ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik op school.

Medisch handelen
In een enkel geval is een medische handeling nodig, denk bijvoorbeeld aan het meten van de bloedsuikerspiegel bij diabetespatiënten door middel van een vingerprik. Als het nodig is, kan er een speciale ruimte worden aangewezen waar je dit kunt doen.

Document Stroomschema verlof locatie vmbo/mavo

Verlof

Voor afwezigheid buiten de vakanties dient toestemming gevraagd te worden bij de coördinator. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40,- 50-, of 60-jarig (huwelijks) jubileum van bloed- of aanverwanten;
 • een verhuizing van het gezin;
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de coördinator en/of de leerplichtambtenaar); 
 • overlijden van bloed- of aanverwanten;

De volgende situaties zijn geen reden voor verlof: 

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie onder schooltijd in een goedkopere periode, in verband met een speciale aanbieding of bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
  eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de coördinator te worden ingediend. Bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren.
FORMULIEREN
Aanvraagformulier verlof locatie vmbo/mavo
FORMULIEREN
Verklaring afwezigheid schoolexamen locatie vmbo/mavo
[document not found: dbce0514-45a2-4708-a948-6605ed7b4890]
FORMULIEREN
Gewichtige omstandigheden

Verzuim

CSG De Lage Waard registreert leerlingen die verzuimen. Als dit vaak gebeurt en/of langdurig zonder toestemming dan wordt dit gemeld bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Luxe verzuim i.v.m. familiebezoek of vakantie wordt ook gemeld. Als je 50 uur ziekteverzuim hebt of je voor de vierde keer in 12 weken ziekmeldt, is dat voor de school reden tot zorg. Jouw ouders worden schriftelijk door ons op de hoogte gebracht. CSG De Lage Waard wil vervolgens graag in gesprek met jou. We vinden het belangrijk dat je weer zo snel en goed mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen. Het doel is om samen met jou en jouw ouders te komen tot een plan van aanpak om het verzuim terug te dringen en een leerachterstand te beperken.

PROTOCOLLEN
Werkwijze Verzuim Leerlingen CSG De Lage Waard 
Document Reglement Bevorderings En Revisievergaderingen

Overgangsregels

De overgangsregels kunnen per schooljaar verschillen. 


ALGEMEEN
Bevorderingsnormen locatie vmbo/mavo

Schoolregels 

Voor een goede omgang tussen docenten en leerlingen, en leerlingen onderling, zijn huisregels opgesteld. 

ALGEMEEN
Huisregels CSG De Lage Waard
PROTOCOLLEN
Protocol De Veilige School Sept 2022

Examens

In het examenreglement vmbo/mavo vind je alle informatie en regels over examens.


PROTOCOLLEN
Examenreglement vmbo/mavo

Verloren en gevonden

Op school kun je soms iets kwijtraken. Neem dus zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar school. Wij adviseren je om je fiets op slot te doen, weinig geld mee te nemen en je gymspullen en tas bij de hand te houden of op te bergen in je kluisje. Raak je toch iets kwijt, dan kun je terecht bij de conciërges. Zij verzamelen de gevonden voorwerpen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verdwenen of beschadigde eigendommen.

Lestijden

Elk lesuur duurt 50 minuten. Voor of na het 3e en 5e uur is er een pauze.

A-rooster

UUR

TIJD

1e08.15 - 09.05 uur
2e09.05 - 09.55 uur
3e09.55 - 10.45 uur
pauze10.45 - 11.00 uur
4e11.00 - 11.50 uur
5e11.50 - 12.40 uur
pauze12.40 - 13.05 uur
6e13.05 - 13.55 uur
7e13.55 - 14.45 uur
8e14.45 - 15.35 uur
B-rooster


UUR
TIJD
1e08.15 - 09.05 uur
2e09.05 - 09.55 uur

pauze

09.55 - 10.10 uur

3e

10.10 - 11.00 uur
4e11.00 - 11.50 uur

pauze

11.50 - 12.15 uur

5e

12.15 - 13.05 uur
6e13.05 - 13.55 uur
7e13.55 - 14.45 uur
8e14.45 - 15.35 uur

Jaarkalender

september
Dinsdag 12 september

Informatieavond M3/M4

19.30 uur
Donderdag 14 septemberSchoolfotograaf (klas 1 + 4)
Informatieavond BK3/BK419.00 uur
Donderdag 21 septemberKOM-gesprekken 1/3 (alle klassen)vanaf 11.50 uur
Vrijdag 22 septemberKOM-gesprekken 1/3 (alle klassen)vanaf 11.50 uur
Donderdag 28 septemberSchoolfotograaf (klas 2 + 3)
Oktober

Maandag 2 oktober

Stageperiode BK4 (t/m 13 oktober)
Maandviering (alle klassen)
Socialiseringslessen volgens rooster B/BK1
Dinsdag 3 oktoberSocialiseringslessen volgens rooster B/BK1
Donderdag 5 oktoberProeflessen Windroos M4
Maandag 9 oktoberTentamenweek 1 M4 (t/m 13 oktober)
Werkweek BKM3 (t/m 13 oktober)
Maandag 16 oktoberHerfstvakantie (t/m 20 oktober)
Dinsdag 24 oktoberInleveren stagewerkboek en PowerPoint BK4Voor 9.00 uur
Woensdag 25 oktoberInformatieavond M219.30 uur
Donderdag 26 oktoberOnderwijsroute BK1 / M28.15 uur
Vrijdag 27 oktoberStart lintstage BK4 BWI/PIE/Z&W (t/m 22 maart)
Maandag 30 oktoberScholenmarkt Molenlanden (De Spil, Bleskensgraaf)18.00 uur
November
Woensdag 1 november

Dankdag

Maandviering (alle klassen)
Maandag 6 novemberTentamenweek 1 BK4 (t/m 10 november)
Ouderpanel 1/3 17.30 uur
Woensdag 8 novemberMBO keuzemarkt Dordrecht BKM3
Maandag 13 novemberDLW Experience (40 minuten rooster)13.15 uur
Dinsdag 14 novemberDLW Experience (40 minuten rooster)13.15 uur
Donderdag 16 novemberInformatieavond ouders groep 819.30 uur
Maandag 20 novemberTheaterworkshops internetveiligheid en
cyberpesten B/BK 2 (t/m 22 november)
Donderdag 23 novemberLesvrij / Ontwikkeltijd
Vrijdag 24 novemberLesvrij / Ontwikkeltijd
Maandag 27 novemberRapporten
Dinsdag 28 novemberStudiemiddag docenten12.00 uur
Donderdag 30 novemberBrugklasfeest BKM119.00 uur
December

Donderdag 7 december

KOM-gesprekken 2/3vanaf 12.00 uur
Maandag 11 decemberBurenborrel14.00 uur
Dinsdag 12 decemberInformatieavond B/BK119.00 uur
Donderdag 22 decemberKerstviering (alle klassen)
Maandag 25 decemberKerstvakantie (t/m 5 januari)

Vakanties & lesvrije dagen 2023-2024

Vakantie2023-2024
Herfstvakantiemaandag 16 oktober 2023 – vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantiemaandag 25 december 2023 – vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantiemaandag 19 februari 2024 – vrijdag 23 februari 2024
Meivakantiemaandag 29 april 2024 – vrijdag 10 mei 2024
Zomervakantiemaandag 15 juli 2024 – vrijdag 23 augustus 2024
Feestdagen / vrije dagen2023-2024
Maandag na de zomervakantiemaandagmorgen 21 augustus 2023 (middag aanwezig)
Vrijdag voor de voorjaarsvakantievrijdag 16 februari 2024
Goede Vrijdagvrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdagmaandag 1 april 2024
Koningsdagzaterdag 27 april 2024
Bevrijdingsdagzondag 5 mei 2024 (valt in de meivakantie)
Hemelvaartsdagdonderdag 9 mei 2024 (valt in de meivakantie)
Vrijdag na Hemelvaartvrijdag 10 mei 2024 (valt in de meivakantie)
Tweede Pinksterdagmaandag 20 mei 2024