Alledaagse zaken

Directie / afdelingsleiders / coördinatoren

directie
dhr. P.A. Hoogendoorn, sectordirecteur vmbo/mavop.a.hoogendoorn@delagewaard.nl
mavo
dhr. P. Kleinjan, afdelingsleiderp.kleinjan@delagewaard.nl

mw. A.F. de Keizer, coördinator klas 1 en 3

a.f.de.keizer@delagewaard.nl

dhr. V. Rutte, coördinator klas 2 en 4

v.rutte@delagewaard.nl

Talent XL vmbo onderbouw
mw. M.H. Kroos, afdelingsleiderm.h.kroos@delagewaard.nl
dhr. T. Rietveld, coördinatort.s.d.rietveld@delagewaard.nl
Talent XL vmbo bovenbouw
dhr. C.G. van Gorsel, afdelingsleiderc.g.van.gorsel@delagewaard.nl

dhr. H.H. IJzerman, coördinator

h.h.ijzerman@delagewaard.nl

decaan

vmbo/mavo mw. N.M. Molly, decaan

n.m.molly@delagewaard.nl

Interne vertrouwenspersonen/
zorgcoördinator

mw. A. de Gruijter-Lagendijk, zorgcoördinator

a.de.gruijter-lagendijk@delagewaard.nl

mw. A. Wijnbeek-de Graaf, interne vertrouwenspersoona.wijnbeek@delagewaard.nl
Preventiemedewerker

dhr. K. van Hoogdalem

k.van.hoogdalem@delagewaard.nl

Bereikbaarheid

Adresgegevens

Burgemeester Keijzerweg 5
3351 JA PAPENDRECHT

Telefoon

078 644 20 20

Bereikbaar tijdens schooldagen op maandag t/m donderdag van 08.00 - 16.00 uur en vrijdag van 08.00 - 14.00 uur.

Ziekmeldingen kunnen vanaf 07.30 uur telefonisch worden doorgegeven. Maar kan ook op elk moment via Magister of via de app van CSG De Lage Waard.

E-mail

vmbomavo@delagewaard.nl

Aanmelding en plaatsing

Aanmelden brugklas 
Het aanmelden voor de brugklas gebeurt door jouw ouder(s)/verzorger(s) via https://delagewaard.nl/aanmeld...

In de laatste week van maart (25-31 maart) is er landelijk een gezamenlijke week van inschrijving. In deze week kun jij je aanmelden voor onze school. CSG De Lage Waard heeft brugklassen voor vmbo, mavo/havo, havo/atheneum en atheneum. Je wordt volgens ons toelatingsbeleid geplaatst in één van de vier typen klassen. Wij beschikken over een team van voorlichters. Zij geven voorlichting op scholen en open avonden, onderhouden contact en bespreken met de basisschool de overdracht van de leerlingen. Bepalend voor toelating en plaatsing is het advies van jouw basisschool. Je krijgt ook de gelegenheid om jouw voorkeur voor plaatsing bij bekenden aan te geven.

Aanmelden Zorgklas
Om toegelaten te kunnen worden in de Zorgklas gelden de onderstaande criteria:

 • Je hebt een ondersteuningsbehoefte die aansluit bij de werkwijze van de Zorgklas (zoals bij autisme)
 • Het verwachte uitstroomniveau (beschreven in het OPP) is op het niveau van de basisberoepsgerichte-of theoretische leerweg.
 • Er is een recent en geëvalueerd Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) opgesteld.
 • Er mag geen sprake zijn van ernstige gedragsproblematiek waardoor de leerling zelf of zijn/haar klasgenoten belemmerd wordt/worden in het leerproces en/of in de ontwikkeling.
 • De leerling beheerst de vaardigheden die genoemd staan in de checklist vaardigheden Zorgklas.
 • Aanmelden voor de Zorgklas kan middels het Zorgklas aanmeldingsformulier.

Aanmelden overige leerjaren
Voor een overig leerjaar meld je je middels een aanmeldingsformulier rechtstreeks aan bij CSG De Lage Waard. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier heb je een gesprek met de coördinator van het betreffende leerjaar, de decaan en eventueel de zorgcoördinator. Tevens zal de toeleverende school gevraagd worden een overdrachtsformulier (VO-VO) in te vullen. Ook wordt er contact opgenomen met de toeleverende school. Naar aanleiding van de gesprekken en het formulier wordt besloten of je wordt toegelaten.

Schoolpas & mediatheek

Aan het begin van het schooljaar krijg je een schoolpas die je iedere schooldag bij je moet hebben. Je kunt op vertoon van die pas boeken lenen en gebruiken maken van het kopieerapparaat en printer. 

Boeken kunnen worden geleend voor een periode van 3 weken, lever je het boek te laat in dan wordt er een boete berekend van € 0,10 per dag. Bij zoekraken wordt de prijs van het boek in rekening gebracht. 

Printen op A4 kost € 0,05 (zwart-wit) en € 0,30 (kleur). A3 kost € 0,30 (zwart-wit) en € 0,60 (kleur). Op je schoolpas staat hiervoor een bedrag van € 5,00.

Je kunt eventueel ook een oplader voor je laptop lenen, deze moet wel op dezelfde dag weer worden teruggebracht.

In een tussenuur kan er ook van de mediatheek gebruik worden gemaakt voor het maken van huiswerk. Op de computer kun je zelf informatie zoeken en verwerken, het spelen van spelletjes is niet toegestaan.

Via de gratis Aura Library app kun je 24/7 jouw boeken verlengen en reserveren. Na het downloaden van de app wijst de registratie zich vanzelf. Voor de registratie is het leerling nummer en wachtwoord nodig dat je ook gebruikt bij het inloggen op de computers. Mocht de inleverdatum (na 3 weken) verlopen zijn dan is het niet meer mogelijk om het boek vanuit huis te verlengen. Klassikale schoolleesboeken en werkboeken van school kunnen niet worden verlengd.

Openingstijden mediatheek:
maandag t/m donderdag:  8.30 - 15.30 uur
vrijdag:                                   8.30 - 13.30 uur

Schoolapp

CSG De Lage Waard maakt gebruik van een eigen app, zodat wij één communicatiekanaal met ouders hebben.

In deze app:

 • krijgt u met notificaties mededelingen binnen voor de klas van uw kind(eren);
 • geeft u aan binnen welke tijdstippen u deze notificaties wel/niet wilt ontvangen;
 • bekijkt u. al het nieuws van de school;
 • vindt u de schoolwiki (digitale schoolgids);
 • vindt u snelle links naar o.a. Magister, docentengegevens.

Ouders zonder smartphone ontvangen automatisch mails van alle berichten. Heeft u vragen over het gebruik of installeren van de app, kijk dan bij https://hoy.app/faq/ouders.

Voor ouders met leerlingen op beide vestigingen van de school is het nodig tweemaal een app te installeren om de juiste berichten te ontvangen. U installeert dan naast de DLW-app óók de HOY-app en logt vervolgens in de ene app in met de gegevens van de vmbo/mavo-locatie en in de andere app met die van de havo/vwo-locatie.

Document Voedingsbeleid

Gezonde schoolkantine

In de pauzes kun je in de kantine van Markies een broodje, drinken of fruit kopen. Ook kun je altijd (gratis) water tappen bij het watertappunt. We vinden het belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt en dat je gezond eet. We maken daarom de gezonde keuze de makkelijke keuze. We werken op school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Dat betekent o.a. dat minimaal tachtig procent van het aanbod een betere keuze is. Meer weten? Lees ons voedingsbeleid.

Kluisjes

Alle leerlingen gebruiken op school een kluisje. De huur is € 10,- per schooljaar, de borgsom
voor de sleutels bedraagt € 20,-. Het bestuur is niet aansprakelijk voor inbraak in of diefstal uit de kluisjes. De directie heeft het recht, indien men dat noodzakelijk acht, de kluisjes te (laten) controleren. De regel is dat alle leerlingen een kluisje gebruiken. Wie hiervan geen gebruik wil maken, moet dat in de eerste week van het schooljaar schriftelijk doorgeven aan de leerlingenadministratie.

Absentie/Ziekmelden

De volgende regels zijn belangrijk, omdat jouw ouders er ook belang bij hebben om te weten of hun kind wel of niet op school is. Je bent als leerling verplicht om alle lessen bij te wonen. Bij gedeeltelijke lesuitval word je bij de overige lessen verwacht. Ben je afwezig? Dan bellen (078 644 20 20) jouw ouders onze school op tijd om ons op de hoogte te stellen van de reden. Ben je plotseling ziek onder schooltijd dan meld je je af bij de coördinator of afdelingsleider van jouw opleiding. Als vooraf bekend is dat je korte tijd afwezig bent, bijvoorbeeld vanwege doktersbezoek, dien je op tijd een verzoek in bij de coördinator. Meerdaagse afwezigheid vraag je ook aan bij de coördinator.

Ziekmeldingen kunnen vanaf 07.30 uur telefonisch worden doorgegeven. Maar kan ook op elk moment via Magister of via de app van CSG De Lage Waard.

Wat betreft corona volgen we de richtlijnen van de overheid, die zijn te raadplegen via deze link.
Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Medicijngebruik

Het kan zijn dat je op school medicijnen moet gebruiken of moet innemen. Soms gaat het om middelen die bij onjuist gebruik schadelijk zijn voor jouw gezondheid. We hebben daarom toestemming van jouw ouders nodig. We leggen in Magister vast om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze dat gebeurt. Verder leggen we ook de periode waarin de medicijnen moeten worden verstrekt vast en de wijze van bewaren, opbergen en de wijze van controle op vervaldatum. Zo weten we samen waar we aan toe zijn. Als je een lange periode medicijnen gebruikt, overlegt jouw mentor regelmatig met jouw ouders over de ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik op school.

Medisch handelen
In een enkel geval is een medische handeling nodig, denk bijvoorbeeld aan het meten van de bloedsuikerspiegel bij diabetespatiënten door middel van een vingerprik. Als het nodig is, kan er een speciale ruimte worden aangewezen waar je dit kunt doen.

Document Stroomschema verlof locatie vmbo/mavo

Verlof

Voor afwezigheid buiten de vakanties dient toestemming gevraagd te worden bij de coördinator. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40,- 50-, of 60-jarig (huwelijks) jubileum van bloed- of aanverwanten;
 • een verhuizing van het gezin;
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de coördinator en/of de leerplichtambtenaar); 
 • overlijden van bloed- of aanverwanten;

De volgende situaties zijn geen reden voor verlof: 

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie onder schooltijd in een goedkopere periode, in verband met een speciale aanbieding of bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
  eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de coördinator te worden ingediend. Bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren.
FORMULIEREN
Aanvraagformulier verlof locatie vmbo/mavo
FORMULIEREN
Verklaring afwezigheid schoolexamen locatie vmbo/mavo
Aanvraagformulier buitengewoon verlof locatie vmbo/mavo
FORMULIEREN
Gewichtige omstandigheden

Verzuim

CSG De Lage Waard registreert leerlingen die verzuimen. Als dit vaak gebeurt en/of langdurig zonder toestemming dan wordt dit gemeld bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Luxe verzuim i.v.m. familiebezoek of vakantie wordt ook gemeld. Als je 50 uur ziekteverzuim hebt of je voor de vierde keer in 12 weken ziekmeldt, is dat voor de school reden tot zorg. Jouw ouders worden schriftelijk door ons op de hoogte gebracht. CSG De Lage Waard wil vervolgens graag in gesprek met jou. We vinden het belangrijk dat je weer zo snel en goed mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen. Het doel is om samen met jou en jouw ouders te komen tot een plan van aanpak om het verzuim terug te dringen en een leerachterstand te beperken.

PROTOCOLLEN
Werkwijze Verzuim Leerlingen CSG De Lage Waard 
Document Reglement Bevorderings En Revisievergaderingen

Overgangsregels

De overgangsregels kunnen per schooljaar verschillen. 


ALGEMEEN
Bevorderingsnormen locatie vmbo/mavo

Schoolregels 

Voor een goede omgang tussen docenten en leerlingen, en leerlingen onderling, zijn huisregels opgesteld. 

ALGEMEEN
Huisregels CSG De Lage Waard
PROTOCOLLEN
Protocol De Veilige School Sept 2022

Examens

In het examenreglement vmbo/mavo vind je alle informatie en regels over examens.


PROTOCOLLEN
Examenreglement vmbo/mavo

Verloren en gevonden

Op school kun je soms iets kwijtraken. Neem dus zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar school. Wij adviseren je om je fiets op slot te doen, weinig geld mee te nemen en je gymspullen en tas bij de hand te houden of op te bergen in je kluisje. Raak je toch iets kwijt, dan kun je terecht bij de conciërges. Zij verzamelen de gevonden voorwerpen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verdwenen of beschadigde eigendommen.

Lestijden

Elk lesuur duurt 50 minuten. Voor of na het 3e en 5e uur is er een pauze.

A-rooster

UUR

TIJD

1e08.15 - 09.05 uur
2e09.05 - 09.55 uur
3e09.55 - 10.45 uur
pauze10.45 - 11.00 uur
4e11.00 - 11.50 uur
5e11.50 - 12.40 uur
pauze12.40 - 13.05 uur
6e13.05 - 13.55 uur
7e13.55 - 14.45 uur
8e14.45 - 15.35 uur
B-rooster


UUR
TIJD
1e08.15 - 09.05 uur
2e09.05 - 09.55 uur

pauze

09.55 - 10.10 uur

3e

10.10 - 11.00 uur
4e11.00 - 11.50 uur

pauze

11.50 - 12.15 uur

5e

12.15 - 13.05 uur
6e13.05 - 13.55 uur
7e13.55 - 14.45 uur
8e14.45 - 15.35 uur

Jaarkalender

April

Maandag 1 april

Tweede paasdag

Dinsdag 2 aprilExcursie Dordrechts museum - m4BHA09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 2 aprilKOM-gesprekken12.00 - 16.00 uur
Woensdag 3 t/m 9 aprilM4 tentamenweek
Dinsdag 9 aprilExcursie meer mavo naar Brussel Gehele dag
Vrijdag 12 aprilBK4 naar WalibiGehele dag
Maandag 15 t/m 26 aprilCentrale schriftelijk/praktijk examens BK4
Dinsdag 16 en woensdag 17 aprilCentraal Praktijk Examen M4
Donderdag 25 aprilExamenuitje BK4 Gehele dag
Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei Meivakantie


Mei

Dinsdag 14 mei

Inleveren stagewerkboek en powerpoint

Dinsdag 14 mei t/m maandag 27 meiB4 en M4 start CE1
Woensdag 15 meiStudiemiddag
Maandag 20 meiTweede pinksterdag
Donderdag 23 mei Burgerschapdag BKM1-3
Woensdag 29 mei t/m vrijdag 31 meiCentrale schriftelijk/praktijk examens BK4 2e tijdsvak
Donderdag 30 mei Bezoek Geofort B/BK1


Juni

Donderdag 6 juni

Examengala BK4

Donderdag 6 juni t/m vrijdag 7 juniExamenuitje
Vrijdag 7 juniFinale Olympic Moves
Dinsdag 4 juniStudiemiddag
Dinsdag 11 juniStudiemiddag
Woensdag 12 juniUitslag CE 1e tijdvak BKM4
Dinsdag 25 juni t/m maandag 1 juliBKM3 toetsweek
Vrijdag 28 juniUitslag 2e tijdvak BKM4


Juli

Dinsdag 2 juli

Activiteitendag BKM1-3

Woensdag 3 juliEindexcursie BKM1-2
Vrijdag 5 juliJaarsluiting leerlingen
Vrijdag 5 juliBoeken inleveren
Dinsdag 9 juliDiploma-uitreiking BK4
Woensdag 10 juliDiploma-uitreiking M4
Donderdag 11 juliDigitaal uitdelen rapporten, BKM1-3
Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustusZomervakantie


Vakanties & lesvrije dagen 2023-2024

Vakantie2023-2024
Herfstvakantiemaandag 16 oktober 2023 – vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantiemaandag 25 december 2023 – vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantiemaandag 19 februari 2024 – vrijdag 23 februari 2024
Meivakantiemaandag 29 april 2024 – vrijdag 10 mei 2024
Zomervakantiemaandag 15 juli 2024 – vrijdag 23 augustus 2024
Feestdagen / vrije dagen2023-2024
Maandag na de zomervakantiemaandagmorgen 21 augustus 2023 (middag aanwezig)
Vrijdag voor de voorjaarsvakantievrijdag 16 februari 2024
Goede Vrijdagvrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdagmaandag 1 april 2024
Koningsdagzaterdag 27 april 2024
Bevrijdingsdagzondag 5 mei 2024 (valt in de meivakantie)
Hemelvaartsdagdonderdag 9 mei 2024 (valt in de meivakantie)
Vrijdag na Hemelvaartvrijdag 10 mei 2024 (valt in de meivakantie)
Tweede Pinksterdagmaandag 20 mei 2024 

Vakanties & lesvrije dagen 2024-2025

Vakantie2024-2025
Herfstvakantiemaandag 28 oktober 2024 – vrijdag 1 november 2024
Kerstvakantiemaandag 23 december 2024 – vrijdag 3 januari 2025
Voorjaarsvakantievrijdag 21 februari 2025 – vrijdag 28 februari 2025
Meivakantievrijdag 18 april 2025 – maandag 5 mei 2025
Zomervakantiemaandag 21juli 2025 – vrijdag 29 augustus 2025
Feestdagen / vrije dagen2024-2025

Vrijdag voor de voorjaarsvakantie

vrijdag 21 februari 2025
Goede Vrijdagvrijdag 18 april 2025
Tweede Paasdagmaandag 21 april 2025 (valt in de meivakantie)
Koningsdagzaterdag 26 april 2025 (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdagmaandag 5 mei 2025
Hemelvaartsdagdonderdag 29 mei 2025
Vrijdag na Hemelvaartvrijdag 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag maandag 9 juni 2025