Zorg

Mentoren

Elke klas heeft een mentor: jouw eerst aangewezen begeleider. De mentor staat jou met raad en daad bij en is op de hoogte van jouw vorderingen, cijfers en jouw functioneren op school en in de klas. Jouw mentor geeft in de onderbouw zogenoemde mentoruren en is de contactpersoon voor jouw ouders. Tijdens oudergespreksavonden krijgen jouw ouders de gelegenheid om jouw mentor te ontmoeten.

Zorgcoördinator

Mw. A. de Gruijter (a.de.gruijter@delagewaard.nl) is onze zorgcoördinator voor de locatie vmbo/mavo. De zorgcoördinator coördineert het ondersteuningsteam. Op dit team kan een beroep worden gedaan als er sprake is van een probleem dat niet door de docenten/mentoren kan worden opgelost. Het ondersteuningsteam bekijkt welke extra ondersteuning nodig is voor een leerling bijvoorbeeld plannen en organiseren, een training, extra materialen, een aangepast rooster of een ander aanbod op maat.

Document Dyslexieprotocol locatie vmbo/mavo 2020

Dyslexie

CSG De Lage Waard houdt rekening met leerlingen die dyslexie hebben. Je kan bijvoorbeeld meer tijd krijgen om toetsen te maken. Ook heb je recht op hulpmiddelen zoals voorleessoftware. In het eerste jaar geeft de dyslexiecoach een training aan kleine groepjes leerlingen en bekijkt daarna samen met jou wat de mogelijkheden zijn. Als je nog geen dyslexieverklaring hebt, maar er wel een vermoeden van dyslexie aanwezig is, bekijkt de dyslexiecoach door middel van een screening of het wenselijk is om alsnog een onderzoek naar dyslexie uit te laten voeren. 

Document Huiswerkbegeleiding en bijles Lyceo

Huiswerkbegeleiding

Heb je moeite om aan je huiswerk te beginnen of heb je meer uitleg nodig? Dan kun jij je opgeven voor huiswerkbegeleiding van Lyceo. Na schooltijd werk je onder begeleiding aan je huiswerk. De kosten voor jouw ouders zijn afhankelijk van het aantal dagen dat jij huiswerkbegeleiding hebt. Voor meer informatie kijk je op lyceo.nl. Voor leerlingen met een arrangement is het soms mogelijk om onder begeleiding van een docent of onderwijsassistent op school huiswerk te maken, de kosten hiervan worden dan betaald vanuit het arrangement.

Jeugdgezondheidszorg

De jeugd- gezondheidszorg (JGZ) is op verschillende manieren betrokken bij jou als leerling in
het voortgezet onderwijs. In het eerste leerjaar heb je contact met een jeugdverpleegkundige en krijg je een preventief gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op school. Het tweede contactmoment bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst (vergelijkbaar met de vragenlijst van het eerste contactmoment) door alle leerlingen uit het leerjaar voorafgaand aan het examenjaar. Aan de hand van de uitkomst van de vragenlijst en de groei en eventuele gegevens van school word je als het nodig is uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Indien het onderzoek daar aanleiding toe geeft, neemt de JGZ met de ouders contact op.

Binnen het voorkómen van schoolverzuim werkt de JGZ samen met de school en Dienst Gezondheid en Jeugd (voorheen Bureau Leerplicht). Vanuit preventief oogpunt kunnen leerlingen die zich meerdere keren kort of een langere periode ziek melden, een afspraak bij de jeugdarts krijgen. Dit gaat altijd in overleg met ouders.

Meldcode

CSG De Lage Waard werkt met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het betreft een landelijk vastgesteld stappenplan met als doel mishandeling en huiselijk geweld te voorkomen en tegen te gaan. De Meldcode beschrijft wat school moet doen bij dergelijke vermoedens. Beide zorgcoördinatoren zijn als aandachtsfunctionarissen aangesteld. Bij signalen van kindermishandeling volgen wij de landelijk vastgestelde stappen van de meldcode. Het gaat erom dat er iets wordt gedaan met de signalen. Indien nodig gaan we over tot een melding bij Veilig Thuis. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2018 wordt passend onderwijs geregeld door Samenwerkingsverband Drechtsteden. Als leerlingen of docenten behoefte hebben aan extra ondersteuning bij een bepaald (leer-)probleem kan er via het samenwerkingsverband een beroep worden gedaan op een begeleider passend onderwijs (BPO-er). 

De zorgcoördinator en de begeleider passend onderwijs zoeken samen een passend aanbod voor de leerling, bij voorkeur binnen de school. De BPO-er observeert in de klas en stelt handelingsadviezen op voor het docententeam. Indien nodig wordt een individueel arrangement aangevraagd om extra ondersteuning te bieden voor de leerling buiten de klas. Als blijkt dat de school ondanks deze maatregelen niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen, kijken we samen met de leerling en ouders naar een passend aanbod in de regio.

De begeleider passend onderwijs voor de locatie vmbo/mavo is mevrouw A. Risseeuw.

Vertrouwenspersonen

Is er iets gebeurd waarover je liever niet praat met ouders of vrienden? Dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen:

Mw. P. van Zwieten
Dhr. T.S.D. Rietveld

Bereikbaar via: 
bkw-vertrouwenspersoon@delagewaard.nl

Bijlage bij anti-pestprotocol - protocol bij sexting

Pesten

We vinden het belangrijk om een goede relatie met elke leerling te onderhouden en een goede sfeer te creëren in de klas en in het schoolgebouw. Daarvoor is vertrouwen in elkaar de basis. CSG De Lage Waard hanteert een anti-pestprotocol dat er op gericht is om te voorkomen dat het vertrouwen wordt geschaad. Als er toch een melding van pesten binnenkomt, volgen we altijd het stappenplan dat in het protocol wordt beschreven. Het protocol vind je hieronder.

PROTOCOLLEN
Anti-pestprotocol CSG De Lage Waard

Schoolmaatschappelijk werk

Leerlingen die extra hulp nodig hebben op sociaal emotioneel gebied of door problemen in de thuissituatie kunnen terecht bij de schoolmaatschappelijk werker die aan de school is verbonden. Ook ouders, die zich ernstig zorgen maken over hun kind, kunnen daar terecht. De begeleiding is kortdurend, de gesprekken vinden plaats op school. Als er meer begeleiding nodig is, volgt een verwijzing naar andere instanties zoals de jeugdteams. Onze schoolmaatschappelijk werker is mw. Belder van Sterk Papendrecht.

Veiligheidsbeleid

De school is voor een kind niet uitsluitend een plaats waar wordt geleerd. Het is ook
een plek waar de leerling zich moet kunnen ontspannen en vrienden kan maken. Dit kan alleen in een beschermd en veilig leer- en leefklimaat. We spannen ons in om het voor leerlingen op school zo veilig mogelijk te maken. Daarbij gaat het om fysieke veiligheid en om sociaal welbevinden. Voor het handhaven van de fysieke veiligheid zijn collega’s opgeleid om in te grijpen bij (dreigende) calamiteiten en de directie te adviseren over preventieve maatregelen. Sociaal welbevinden bevorderen we door afspraken te maken over gedrag en die te handhaven, door de rol van de mentor, door extra aandacht waar dat nodig is, door lessen over mediawijsheid en omgaan met sociale media, door pestgedrag te signaleren en waar mogelijk te voorkomen.