Zorg

Mentoren

Elke klas heeft een mentor. Je mentor is jouw eerst aanspreekpunt en hopelijk ook je vertrouwenspersoon. De mentor vertelt jou de dingen die je moet weten en helpt je als het nodig is. Hij of zij bespreekt ook je cijfers met je en hoe het met je gaat op school en in de klas. Jouw mentor geeft in de onderbouw mentoruren en is de contactpersoon voor jouw ouders. Tijdens de KOM-gesprekken (Kind, Ouder, Mentor) krijgen jouw ouders de gelegenheid om jouw mentor te ontmoeten en praten we met z'n drieën over hoe het gaat.

Zorgcoördinator

Mw. A. de Gruijter (a.de.gruijter-lagendijk@delagewaard.nl) is onze zorgcoördinator voor de locatie vmbo/mavo. De zorgcoördinator is voorzitter van het ondersteuningsteam.  De mentor kan een leerling inbrengen in dit team wanneer er meer nodig is dan de reguliere basisondersteuning. Het ondersteuningsteam bekijkt welke extra ondersteuning nodig is voor een leerling zoals een training, extra materialen, een aangepast rooster of een ander aanbod op maat.

Document Dyslexieprotocol locatie vmbo/mavo 2020

Dyslexie

CSG De Lage Waard houdt rekening met leerlingen die dyslexie hebben.

Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben recht op de volgende aanpassingen/hulpmiddelen:

  • 25% extra tijd bij toetsen en examens
  • licentie voor het programma TextAid, tekst-naar-spraaksoftware zodat schoolboeken en andere teksten voorgelezen worden
  • 6 coachbijeenkomsten in kleine groepjes met de dyslexiecoach
  • indien nodig individuele vervolgafspraken met de dyslexiecoach

Document Ontheffingsregeling Moderne Vreemde Talen Kopie

Voor mavo leerlingen bestaat de mogelijkheid tot ontheffing voor de moderne vreemde talen, uitgezonderd Engels, voor leerlingen met dyslexie.

Jeugdgezondheidszorg

De jeugd- gezondheidszorg (JGZ) is op verschillende manieren betrokken bij jou als leerling in
het voortgezet onderwijs. Onze vaste jeugdverpleegkundige neemt in het eerste leerjaar het onderzoek ‘Jij en je gezondheid’ af, een digitale vragenlijst over groei, gezondheid en welbevinden. Daarnaast worden alle leerlingen door de jeugdverpleegkundige gemeten en gewogen en is er een gesprek met de leerling als de gegevens uit het onderzoek hier aanleiding toe geven. Als er zorgen zijn over gezondheid of welbevinden neemt de jeugdverpleegkundige ook contact op met de ouders.

Binnen het voorkómen van schoolverzuim werkt de JGZ samen met de school en Dienst Gezondheid en Jeugd (voorheen Bureau Leerplicht). Vanuit preventief oogpunt kunnen leerlingen die zich meerdere keren kort of een langere periode ziek melden, een afspraak bij de jeugdarts krijgen. Dit gaat altijd in overleg met ouders.

Meldcode

CSG De Lage Waard werkt met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Beide zorgcoördinatoren zijn als aandachtsfunctionarissen aangesteld en dragen zorg voor het op de goede manier uitvoeren van deze meldcode. De Meldcode is een landelijk vastgesteld stappenplan en beschrijft wat school doet bij dergelijke signalen. Indien nodig gaan we over tot een melding bij Veilig Thuis. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Document Passend onderwijs - locatie vmbo-mavo 2022 2023

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Deze wet verplicht scholen om voor ieder kind een passende onderwijsplek te realiseren. Scholen werken daarbij samen in een regio. Onze school valt onder het Samenwerkingsverband Drechtsteden. Als leerlingen of docenten behoefte hebben aan extra ondersteuning bij een bepaald (leer-)probleem kan er via het samenwerkingsverband een beroep worden gedaan op een begeleider passend onderwijs (BPO-er).

De zorgcoördinator en de begeleider passend onderwijs zoeken samen een passend aanbod voor de leerling, bij voorkeur binnen de school. De BPO-er observeert in de klas en stelt handelingsadviezen op voor het docententeam. Indien nodig wordt een individueel arrangement aangevraagd om extra ondersteuning te bieden voor de leerling buiten de klas. Als blijkt dat de school ondanks deze maatregelen niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen, kijken we samen met de leerling en ouders naar een passend aanbod in de regio. De begeleider passend onderwijs voor de locatie vmbo/mavo is mevrouw J. van Tuijl.

In het 'Schoolondersteuningsprofiel' staat beschreven welke ondersteuning onze school kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Het document 'Passend onderwijs - locatie vmbo-mavo 2022 2023' geeft een beknopt beeld hiervan.

ALGEMEEN
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) - locatie vmbo-mavo  2022 2023

Steunpunt Samenwerkingsverband Drechtsteden

Heb je vragen over passend onderwijs, benader altijd eerst de mentor, zorgcoördinator of iemand anders die je vertrouwt binnen de school. Als jullie er samen niet uit komen, dan kun je voor deze en andere vragen terecht bij Het Steunpunt van het Samenwerkingsverband. Het Steunpunt geeft informatie en advies aan leerlingen en ouders in het Primair- en Voortgezet Onderwijs. Bij Het Steunpunt wordt er met een open houding naar je probleem of vraag geluisterd en met je meegedacht.

Er is iedere maandag tot en met donderdag spreekuur (met uitzondering van vakanties/vrije dagen) van 16 uur tot en met 18 uur. Het telefoonnummer is: 06-38231148. U kunt ook een mail sturen naar: steunpuntswv@swvdrechtsteden.nl.

Vertrouwenspersonen

Is er iets gebeurd waarover je liever niet praat met ouders of vrienden? Dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen:

Mw. A. Wijnbeek- de Graaf
Dhr. T.S.D. Rietveld

Bereikbaar via: 
bkw-vertrouwenspersoon@delagewaard.nl

Pesten

We vinden het belangrijk om een goede relatie met elke leerling te onderhouden en een goede sfeer te creëren in de klas en in het schoolgebouw. Daarvoor is vertrouwen in elkaar de basis. CSG De Lage Waard hanteert een anti-pestprotocol dat er op gericht is om te voorkomen dat het vertrouwen wordt geschaad. Als er toch een melding van pesten binnenkomt, volgen we altijd het stappenplan dat in het protocol wordt beschreven. Het protocol vind je hieronder.

PROTOCOLLEN
Anti-pestprotocol CSG De Lage Waard

Schoolmaatschappelijk werk

Leerlingen die extra hulp nodig hebben op sociaal emotioneel gebied of door problemen in de thuissituatie kunnen terecht bij de schoolmaatschappelijk werker die aan de school is verbonden. Ook ouders, die zich ernstig zorgen maken over hun kind, kunnen daar terecht. De begeleiding is kortdurend, de gesprekken vinden plaats op school. Als er meer begeleiding nodig is, volgt een verwijzing naar andere instanties zoals de jeugdteams. Onze schoolmaatschappelijk werkers zijn mw. Belder en mw. Geldorp van Sterk Papendrecht.

Veiligheidsbeleid

De school is voor een kind niet uitsluitend een plaats waar wordt geleerd. Het is ook een plek waar de leerling zich moet kunnen ontspannen en vrienden kan maken. Dit kan alleen in een beschermd en veilig leer- en leefklimaat. We spannen ons in om het voor leerlingen op school zo veilig mogelijk te maken. Daarbij gaat het om fysieke veiligheid en om sociaal welbevinden. Voor het handhaven van de fysieke veiligheid zijn collega’s opgeleid om in te grijpen bij (dreigende) calamiteiten en de directie te adviseren over preventieve maatregelen. Sociaal welbevinden bevorderen we door afspraken te maken over gedrag en die te handhaven, door de rol van de mentor, door extra aandacht waar dat nodig is, door lessen over mediawijsheid en omgaan met sociale media, door pestgedrag te signaleren en waar mogelijk te voorkomen.