Communicatie

Ouders

WEBSITE EN SOCIAL MEDIA
De informatie op www.delagewaard.nl wordt dagelijks geactualiseerd. Recente ontwikkelingen, activiteiten of andere wetenswaardigheden worden als nieuwsbericht op de homepage en/of op social media geplaatst (Facebook, Instagram en LinkedIn). 

INFORMATIEVOORZIENING

Wij informeren u zoveel mogelijk digitaal via het e-mailadres dat bij de school bekend is. Als ouders gescheiden zijn en beiden het gezag over hun kind behouden, verstrekken wij volgens de wettelijke regels aan hen beiden per e-mail informatie over hun kind en over de school. Eventuele brieven gaan naar de ouder bij wie het kind woont. Gescheiden ouders kunnen ook een eigen wachtwoord aanvragen voor Magister om o.a. de resultaten van hun kind in te zien. Wij verzoeken wijzigingen in (e-mail)adressen door te geven aan: info@delagewaard.nl o.v.v. naam leerling en klas.

Magister

Via Magister (website of app) heeft u het hele jaar door inzicht in cijfers, afwezigheidsregistratie en de elektronische leeromgeving. Uiteraard kunnen vakdocenten, mentoren, coördinatoren en afdelingsleiders het nodig vinden om u te spreken over de resultaten of over het gedrag van uw kind. In dat geval wordt u meestal telefonisch benaderd. Omgekeerd kunt u als ouder/verzorger contact met ons opnemen. Wij willen benadrukken dat een goede communicatie belangrijk is. Daarvoor is het nodig dat ouders en school met elkaar in gesprek zijn als de situatie daartoe aanleiding geeft. U kunt Magister bereiken via de button 'Naar Magister' onderaan deze tekst, via de button 'Meer informatie over Magister' komt u terecht op de 'veel gestelde vragen pagina' van Magister.

Ouderavonden

Er zijn regelmatig ouderavonden. Bijvoorbeeld bij de keuze voor het vakkenpakket en ter kennismaking voor ouders van brugklassers. Ook zijn er mentor- en docentenspreekavonden, waar u (op afspraak) kunt spreken met mentoren en docenten. U kunt via Magister een oudergesprek inplannen na ontvangst van een uitnodiging voor de ouderavond. Lees de uitleg over hoe u zich via Magister inschrijft voor een ouderavond.

Leerlingen


Website en Social Media

De informatie op www.delagewaard.nl wordt dagelijks geactualiseerd. Recente ontwikkelingen, activiteiten of andere wetenswaardigheden worden als nieuwsbericht op de homepage en/of op social media geplaatst (Facebook, Instagram en Linkedin). Ook heb je via de website met een persoonlijk wachtwoord toegang tot Magister. Nieuwe leerlingen ontvangen bij het ophalen van hun rooster de inloggegevens.

Magister

Via Magister (website of app) heb je inzicht in cijfers, afwezigheidsregistratie en de elektronische leeromgeving. Veel docenten werken met de elektronische leeromgeving van Magister. Je vindt hier jouw lesmateriaal en kan er onder meer opdrachten inleveren en toetsen maken.

Beeldschermen

Mededelingen over het rooster en activiteiten in de school verschijnen op beeldschermen in de school.

Document Klachtenregeling CSG De Lage Waard

Klachten

Klachtenregeling

Wanneer er iemand wordt benadeeld, is het van belang dat wij elkaar daar, waar nodig, formeel op aanspreken. Hoe dat wordt gedaan is in de meldplicht en klachtenregeling vastgelegd. Klachten kunnen gaan over agressie, pesten en geweld, racisme, seksuele intimidatie; maar ook onheuse opmerkingen in en buiten de klas en sancties kunnen hieronder vallen.

Uitgangspunt is dat elke klacht zo dicht mogelijk bij de oorzaak wordt behandeld en afgedaan. Met het oog op goede samenwerking tussen thuis en school vinden wij het vanzelfsprekend eerst te proberen een klacht onderling, dat wil zeggen met de direct betrokkenen, op te lossen.

Wanneer dat niet lukt en de mentor of stapsgewijs coördinator en afdelingsleider niet tot een wederzijds bevredigende oplossing komen, kan de klager zich richten tot de sectordirecteur, vervolgens tot de rector-bestuurder en tenslotte tot de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.


Meldplicht

Naast de klachtenregeling is er ook sprake van een meldplicht. We vinden het belangrijk dat iedereen op school weet dat er een meldplicht voor medewerkers bestaat. Alle medewerkers van de school hebben een wettelijke meldplicht, wanneer zij het vermoeden of de wetenschap hebben dat een medewerker, externe deskundige, dienstverlener of vrijwilliger zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens leerlingen. Zij moeten dit direct melden bij hun direct leidinggevende. De leidinggevende geeft het vermoeden door aan de rector-bestuurder. De rector-bestuurder is verplicht de zaak te melden bij de Vertrouwensinspecteur. De meldplicht is ingesteld omdat de relatie medewerker - leerling ongelijk is. De leerling als kwetsbare partij wordt door de meldplicht extra beschermd.

Nadere informatie en ondersteuning

Als ouders of leerlingen informatie of ondersteuning willen bij het indienen van een klacht, dan kunnen zij hiervoor terecht bij de interne vertrouwenspersonen. Indien zij hun klacht liever eerst met iemand van buiten de school willen bespreken, dan kunnen zij contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via het postadres:
Externe Vertrouwenspersonen CSG De Lage Waard Postbus 1100, 3350 CC Papendrecht.

Indien ouders of leerlingen een klacht willen indienen bij de rector-bestuurder van CSG De Lage Waard, dan kan daarvoor het gewone postadres en/of e-mail worden gebruikt. Indien ouders/leerlingen na afhandeling van de klacht door de rector-bestuurder de klacht verder onderzocht willen zien, kunnen zij zich melden bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), www.onderwijsgeschillen.nl