Communicatie

Ouders

SCHOOLAPP

CSG De Lage Waard maakt gebruik van een eigen schoolapp, zodat ouders één communicatiekanaal van onze school hebben. In de app:

  • krijgt u met notificaties mededelingen binnen voor de klas van uw kind(eren);
  • geeft u aan binnen welke tijdstippen u deze notificaties wel/niet wilt ontvangen;
  • bekijkt u al het nieuws van de school;
  • vindt u de schoolwiki (digitale schoolgids);
  • vindt u snelle links naar o.a. Magister, docentengegevens.

Ouders ontvangen een uitnodigingsmail om in te loggen op de app. Ouders zonder smartphone ontvangen automatisch mails van alle berichten. U kunt op meerdere devices (laptop, smartphone, tablet) met hetzelfde account inloggen. Heeft u vragen over het gebruik of installeren van de app, kijk dan bij https://hoy.app/faq/ouders.

Let op: indien u besluit geen gebruik meer te maken van de app, ontvangt 14 dagen na het verwijderen van de app, automatisch mails. Mogelijk mist u hierdoor informatie. Informatie over activiteiten vindt u in de jaarkalender.  

App voor ouders met leerlingen op beide vestigingen
Voor ouders met leerlingen op beide vestigingen van de school is het nodig tweemaal een app te installeren om de juiste berichten te ontvangen. Installeer naast de DLW-app óók de Hoy-app en log vervolgens in de ene app in met de gegevens van de locatie vmbo/mavo en in de andere app met de gegevens voor locatie havo/vwo-locatie. Beide apps zijn te downloaden in de App Store of Google Play store zoek op 'CSG De Lage Waard' en 'Hoy schoolcommunicatie'.

WEBSITE EN SOCIAL MEDIA

De informatie op www.delagewaard.nl wordt dagelijks geactualiseerd. Recente ontwikkelingen, activiteiten of andere wetenswaardigheden worden als nieuwsbericht op de homepage en/of op social media geplaatst (Facebook, Instagram en LinkedIn). De berichten van social media worden ook automatisch gepubliceerd in onze DLW-app.

INFORMATIEVOORZIENING

Wij informeren u zoveel mogelijk digitaal via het e-mailadres dat bij de school bekend is. Als ouders gescheiden zijn en beiden het gezag over hun kind behouden, verstrekken wij volgens de wettelijke regels aan hen beiden per e-mail informatie over hun kind en over de school. Meer kunt u hierover lezen in het "protocol Informatieverstrekking aan gescheiden ouders". Eventuele brieven gaan naar de ouder bij wie het kind woont. Gescheiden ouders kunnen ook een eigen wachtwoord aanvragen voor Magister om o.a. de resultaten van hun kind in te zien. Wij verzoeken wijzigingen in (e-mail)adressen door te geven aan: info@delagewaard.nl o.v.v. naam leerling en klas.

Magister

Via Magister (website of app) heeft u het hele jaar door inzicht in cijfers, afwezigheidsregistratie en de elektronische leeromgeving. Uiteraard kunnen vakdocenten, mentoren, coördinatoren en afdelingsleiders het nodig vinden om u te spreken over de resultaten of over het gedrag van uw kind. In dat geval wordt u meestal telefonisch benaderd. Omgekeerd kunt u als ouder/verzorger contact met ons opnemen. Wij willen benadrukken dat een goede communicatie belangrijk is. Daarvoor is het nodig dat ouders en school met elkaar in gesprek zijn als de situatie daartoe aanleiding geeft. In het document 'Hoe werkt Magister voor ouders?' onderaan deze tekst vindt u alle instructies over de Magister app. U kunt Magister bereiken via de button 'Naar Magister'.

Ouderavonden

Er zijn regelmatig ouderavonden. Bijvoorbeeld bij de keuze voor het vakkenpakket en ter kennismaking voor ouders van brugklassers. Ook zijn er mentor- en docentenspreekavonden, waar u (op afspraak) kunt spreken met de mentor. Hiervoor kunt u een afspraak inplannen via de app, dit na ontvangst van een uitnodiging van de mentor. 

ALGEMEEN
Hoe werkt Magister voor ouders

Leerlingen


Website en Social Media

De informatie op www.delagewaard.nl wordt dagelijks geactualiseerd. Recente ontwikkelingen, activiteiten of andere wetenswaardigheden worden als nieuwsbericht op de homepage en/of op social media geplaatst (Facebook, Instagram en Linkedin). Ook heb je (via de website) met een persoonlijk wachtwoord toegang tot Magister. Nieuwe leerlingen ontvangen bij het ophalen van hun rooster de inloggegevens.  We vinden het belangrijk om met elkaar op een goede manier om te gaan met social media. Daarom hebben we richtlijnen gemaakt die vind je in ons protocol sociale media.

Magister

Via Magister (website of app) heb je inzicht in cijfers, afwezigheidsregistratie en de elektronische leeromgeving. Veel docenten werken met de elektronische leeromgeving van Magister. Je vindt hier jouw lesmateriaal en kan er onder meer opdrachten inleveren en toetsen maken.

Beeldschermen

Mededelingen over het rooster en activiteiten in de school verschijnen op beeldschermen in de school.

Wachtwoord vergeten?
Ben je als leerling je wachtwoord of gebruikersnaam vergeten? Op vertoon van je schoolpas kun je je gebruikersgegevens opvragen bij de mediatheek.

Document Handreiking EIC

Gebruik elektronische informatie- en communicatiemiddelen

CSG De Lage Waard wil dat onze leerlingen leren door ook in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hem of haarzelf en anderen. Het gebruik van het internet, e-mail en smartphones als informatie- en communicatiemiddel is een faciliteit die leerlingen onder de knie moeten krijgen. Deze middelen zijn een afspiegeling van de maatschappij: net als in de maatschappij moeten leerlingen leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Leerlingen worden daarom in dit document gewezen op omgangsvormen en het gebruik van deze informatie- en communicatiemiddelen.

Op dit moment zijn er ontwikkelingen in de school ten aanzien van het gebruik van de mobiele telefoon door leerlingen. Er wordt op locatie v/m een pilot gestart ‘mobiel vrije vrijdag’ dit betekent dat 1x per week de mobiele telefoon op vrijdag in de kluis of thuis is.

Document Leerlingstatuut

Leerlingenstatuut

Wij willen dat alle rechten en plichten van leerlingen en medewerkers duidelijk zijn. Deze zijn onder andere verwoord in het leerlingenstatuut. Het statuut geeft woorden aan welke houding wij verwachten van elkaar.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

CSG De Lage Waard voert haar werkzaamheden uit om de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming mogelijk te maken. Binnen CSG De Lage Waard wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De persoonsgegevens en vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in ons administratie- en leerlingenvolgsysteem Magister. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. U kunt een verzoek tot inzage indienen via AVG@delagewaard.nl, houdt u rekening met een verwerkingstijd van vier weken.

In het privacyreglement staat beschreven hoe CSG De Lage Waard omgaat met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Privacyreglement CSG De Lage Waard

Informatiebeveiligings- en privacybeleid

Persoonlijke informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, verwijdert de school deze gegevens. Onze school heeft een permanente werkgroep voor alle zaken die de AVG betreffen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met onze school via AVG@delagewaard.nl of onze Functionaris Gegevensbescherming Arnelieke de Bondt, a.debondt@goc-consultants.nl, GOC Consultants.

Het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een continu doorgaand proces.

Document Klachtenregeling CSG De Lage Waard

Klachten

Klachtenregeling

Als leerling, ouder of schoolmedewerker kun je ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. Ons uitgangspunt is dat elke klacht zo dicht mogelijk bij de oorzaak wordt behandeld en afgedaan. Met het oog op goede samenwerking tussen thuis en school vinden wij het vanzelfsprekend eerst te proberen een klacht onderling, dat wil zeggen met de direct betrokkenen, op te lossen.
Wanneer dat niet lukt en de mentor of stapsgewijs coördinator en afdelingsleider niet tot een wederzijds bevredigende oplossing komen, kan de klager zich richten tot de sectordirecteur, vervolgens tot de rector-bestuurder en tenslotte tot de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.
De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, is te lezen in het document ‘Klachtenregeling CSG De Lage Waard’.


Meldplicht

Naast de klachtenregeling is er ook sprake van een meldplicht. We vinden het belangrijk dat iedereen op school weet dat er een meldplicht voor medewerkers bestaat. Alle medewerkers van de school hebben een wettelijke meldplicht, wanneer zij het vermoeden of de wetenschap hebben dat een medewerker, externe deskundige, dienstverlener of vrijwilliger zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag tegenover leerlingen. Zij moeten dit direct melden bij hun direct leidinggevende. De leidinggevende geeft het vermoeden door aan de rector-bestuurder. De rector-bestuurder is verplicht de zaak te melden bij de Vertrouwensinspecteur. De meldplicht is ingesteld omdat de relatie medewerker - leerling ongelijk is. De leerling als kwetsbare partij wordt door de meldplicht extra beschermd.

Nadere informatie en ondersteuning

Als je er met de betrokkenen niet uitkomt of de klacht naar jouw mening niet naar behoren is opgelost, maar ook als je niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kun je een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon heeft een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school (zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie, agressie, geweld, maar ook onheuse opmerkingen in en buiten de klas en sancties kunnen hieronder vallen). Hierbij biedt de vertrouwenspersoon je begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is opgelost. De vertrouwenspersoon luistert naar je, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt je eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. De vertrouwenspersoon lost jouw klacht niet zelf op, maar zal je ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing.

Vertrouwenspersonen locatie vmbo/mavo

Mw. A. Wijnbeek- de Graaf
Dhr. T.S.D. Rietveld

Bereikbaar via:

bkw-vertrouwenspersoon@delagewaard.nl

Externe vertrouwenspersoon
mw. Natasja Breugelmans
Email: vertrouwenspersoon@natasjabreugelmans.nl

Indien ouders of leerlingen een klacht willen indienen bij de rector-bestuurder van CSG De Lage Waard, dan kan daarvoor het gewone postadres en/of e-mail worden gebruikt. Indien ouders/leerlingen na afhandeling van de klacht door de rector-bestuurder de klacht verder onderzocht willen zien, kunnen zij zich melden bij www.onderwijsgeschillen.nl