Financiën

Schoolboeken

Je bestelt je (gebruikte) schoolboeken via www.iddink.nl vóór de zomervakantie. Je krijgt hiervoor informatie van Iddink. De boeken worden thuisbezorgd of via CSG De Lage Waard geleverd.

Schoolboeken worden door de overheid bekostigd. De leerboeken moeten weer in goede staat worden ingeleverd. Als er boeken niet of met schade worden ingeleverd, worden de kosten hiervan met jouw ouders/verzorgers verrekend. Voor het pakket kan een een waarborgsom van 75 euro worden gevraagd die door Iddink wordt geïnd en terugbetaald als alle boeken in goede staat worden ingeleverd. Schade wordt verrekend met de borgsom.

Naslagwerken als woordenboeken en atlassen worden niet door school verstrekt. Je kunt deze boeken zelf bestellen bij Iddink (eventueel samen met artikelen zoals rekenmachine e.d.) of eventueel bij een andere leverancier.

In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld voor leerlingen met een vastgestelde dyslectische beperking, kan zo nodig een speciale uitgave van een leerboek worden aangevraagd in de plaats van het gewone leerboek. De keuze hiervoor moet in principe bij de bestelling worden gemaakt. Hierover moet van tevoren contact worden opgenomen met de dyslexiecoach. De school verstrekt slechts één uitgave per titel uit de boekenlijst.

Laptops

In (bijna alle) klassen wordt een laptop gebruikt voor ondersteuning van het leerproces. In samenwerking met The Rent Company stelt CSG De Lage Waard ouders/verzorgers in staat om voor een aantrekkelijk (maand)bedrag een laptop te betrekken op basis van koop of huurkoop, inclusief een uitgebreide verzekering. Er is keuze tussen twee modellen: Dell of Lenevo. Beide modellen zijn speciaal ontworpen voor het onderwijs. De lichtgewicht laptops zijn stabiel en kunnen tegen een stootje. Voor leerlingen van ouders/verzorgers die geen gebruik willen maken van deze mogelijkheid schaft de school zelf laptops aan, waarvoor een bruikleenovereenkomst wordt getekend. De school blijft eigenaar van deze laptops, die dan ook binnen de school dienen te blijven.

Ouderbijdrage

In het begin van het schooljaar ontvangen ouders een factuur voor de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wordt van harte aanbevolen aangezien de school voorzieningen bekostigt die niet uit de rijksvergoeding kunnen worden betaald, maar die wij als school van belang achten. CSG De Lage Waard probeert de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. De MR heeft ingestemd met de hoogte en bestemmingen.

De ouderbijdrage bestaat uit twee delen: een vast basisdeel van € 100,- en een variabel deel van € 40,- Dit bedrag wordt jaarlijks in rekening gebracht. Deze bedragen bieden helderheid voor de komende jaren dat uw kind op onze school zit. Een enkel bedrag wordt nog apart gefactureerd maar dat geldt alleen voor zeer specifieke zaken als: de sportklas, eigen gereedschap techniek of een speciaal examen zoals Cambridge Engels. Tenslotte neemt de meerdaagse werkweek in het derde of vierde leerjaar een aparte positie in: deze wordt apart in rekening gebracht. Deelname wordt van harte aanbevolen maar is niet verplicht. Een ouder kan er altijd voor kiezen om de leerling te laten deelnemen aan het thuisblijvers-programma.

OUDERBIJDRAGE BASISDEEL
Het basisdeel van de ouderbijdrage bedraagt € 100,- Deze bijdrage wordt ingezet voor schoolbrede zaken zoals een stabiel wifi-netwerk, de voorzieningen in de mediatheek, digiborden, huur/reparatie van het kluisje, contacten met zieke leerlingen, materiaal dag- en weekopeningen, leerling-/ouder-/vrijwilligersverzekeringen, kosten leerlingenraad, ouderraad en medezeggenschapsraad, weerbaarheidscursussen etc.

OUDERBIJDRAGE VARIABEL DEEL
Het variabele deel van de ouderbijdrage is € 40,-. Een groot deel hiervan is bestemd voor dekking van de kosten van de BLA (Buiten Les Activiteiten). De BLA zijn onder meer de brugklasactiviteiten, het mentoruitje, schoolavonden- en feesten, kerstviering, sinterklaasfeest, toneel en diverse ééndaagse excursies en cultuuractiviteiten.

Tenslotte wordt het variabele deel gebruikt voor de schoolpas incl. € 5,- kopieerkosten, materialen bij praktijkvakken en tekendozen.

OVERIGE OUDERBIJDRAGEN
De eventuele overige ouderbijdrage is ten behoeve van specifiek lesmateriaal, behorend bij opleiding of vak, zoals een lasbril, veiligheidskleding, een gereedschapskist en dergelijke. Deze bedragen zijn verschillend per leerling en worden apart vermeld op de factuur. Het is niet verplicht genoemd lesmateriaal via de school aan te schaffen. U bent vrij om dergelijk materiaal zelf aan te schaffen. U dient zich wel te realiseren dat het ontbreken van (deugdelijk) lesmateriaal aanleiding kan zijn een leerling de toegang tot de les te ontzeggen.

BETALING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Medio oktober ontvangt u van ons een e-mail betreffende de betaling van de ouderbijdragen. U kunt deze eenvoudig via iDeal voldoen. Uiteraard hopen wij dat u bereid bent de vrijwillige ouderbijdrage geheel te voldoen.

Werkweken

Op het vmbo kiezen de leerlingen in het derde leerjaar allemaal een sector of vakkenpakket. Daardoor worden de klassen opnieuw gevormd. De laatste twee schooljaren zitten de leerlingen in deze samenstelling en werken zo naar het examen toe. Om het proces van kennismaken te versnellen gaan de derde klassen op werkweek in de week van 7-11 juni 2021.

We gaan ervan uit dat alle leerlingen mee gaan en alleen na overleg van ouders met school, is een thuisblijfprogramma mogelijk. Tijdens de werkweek wordt ook gewerkt aan de verplichte CKV opdrachten (culturele en kunstzinnige vorming).

Werkweken zijn niet goedkoop en daarom raden wij u aan vroegtijdig met sparen te starten of in overleg met de financiële administratie van school een betalingsregeling af te spreken. Ook bestaat er de mogelijkheid om via de Stichting Leergeld Drechtsteden de kosten vergoed te krijgen. Zie ook de informatie over ‘Tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren’ of www.leergelddrechtsteden.nl.

In de maand mei voorafgaand aan de 3e klas (dus in de 2e klas) ontvangt u een rekening om een deel van de werkweek te betalen. Aan het begin van het derde schooljaar krijgt u een rekening voor de rest van het bedrag. Dan krijgt u ook alle verdere informatie over de werkweken.

Waar gaan de werkweken naar toe en met welke bedragen moet u rekening houden?

KlasBestemmingkosten
BK 3 Zorg & Welzijn ArdennenEUR 275,00
BK 3 Techniek TsjechiëEUR 325,00
BK 3 EconomieDuitslandEUR 325,00
Mavo 3 Oostenrijk EUR 275,00

Tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren

Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers kunnen een beroep doen op hulp indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 140% van het bijstandsniveau ligt. Zie voor meer informatie www.leergelddrechtsteden.nl.

Ben jij mantelzorger of ben jij tussen de 4 en 18 jaar en kom je uit een gezin met een laag inkomen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een Dordtpas met tegoed. Het tegoed kun je gebruiken voor de betaling van bijvoorbeeld schoolgeld, boeken of excursies. Of jij ook een Dordtpas krijgt, kun je controleren op www.dordtpas.nl/tegoed-besteden/wie-krijgt-tegoed. Het is ook mogelijk dat je geen tegoed krijgt, maar wel een gratis pas.

Voor leerlingen die tijdens hun opleiding in het voortgezet onderwijs 18 jaar worden geldt dat
de kinderbijslag stopt met ingang van het eerste kwartaal nadat de leerling 18 jaar wordt. Daarna kunnen ouders in aanmerking komen voor de tegemoetkoming van schoolkosten. Deze bestaat uit een basistoelage plus een aanvullende toelage. De aanvullende toelage is afhankelijk van het belastbaar inkomen van de verzorgende ouders. Meer informatie via www.duo.nl.

Verzekeringen

CSG De Lage Waard heeft een collectief contract afgesloten voor een schoolongevallenverzekering, een reisverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

ONGEVALLENVERZEKERING

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt.

De premie voor de schoolongevallenverzekering wordt betaald uit de ouderbijdrage. Met de betaling van de ouderbijdrage is deze verzekering dus ook voor uw zoon of dochter van kracht.

Het is niet mogelijk voor ouders die dat wensen om de verzekerde bedragen te verhogen, vanwege het collectieve karakter van de afgesloten verzekering. Wie toch tegen hogere bedragen wil verzekeren, moet zelfstandig een aparte verzekering afsluiten. De school kan daarin niet bemiddelen

REISVERZEKERING

Deze verzekering is bedoeld voor excursies en is verwerkt in het bedrag van de betreffende excursies. De school heeft een doorlopende reisverzekering die wereldwijd dekking geeft voor reizen, kampen en excursies, die door of onder auspiciën van de school plaatsvinden. De doorlopende reisverzekering geeft o.a. dekking voor: medische- en tandheelkundige kosten bij ziekte, extra kosten zoals langer verblijf, extra terugreiskosten, hulpverlening ANWB- alarmcentrale, schade aan logiesbedrijven en/of hun inventaris. Het eigen risico hiervoor bedraagt € 50,-.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand:

  1. De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schade-vergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.
  2. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

    Schade

    Schade die leerlingen toebrengen aan eigendommen van de school, herstellen we op hun kosten. Leerlingen moeten de (on)opzettelijke schade direct melden bij één van de conciërges.