Financiën

Schoolboeken

Hoe bestel je jouw schoolboeken?
Je bestelt je (gebruikte) schoolboeken via www.vandijk.nl vóór 9 juli 2023. Bekijk hier de video met uitleg hoe je de boeken bij VanDijk bestelt. Voor het bestellen van de boeken moet een account worden aangemaakt bij VanDijk. Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt gevraagd om eenmalig in te loggen met jouw schoolaccount. Dat is de inlognaam die je ook gebruikt voor Magister mét het bijbehorende wachtwoord. Door bij VanDijk in te loggen met jouw schoolaccount wordt jouw digitale lesmateriaal gekoppeld. Op de schermafbeelding hieronder zie je waar je moet inloggen (rode button). 
Let op! Als je een broer of zus op onze school hebt, log dan bij het bestellen van jouw boeken in met jouw magister account.


Levering schoolboeken
Jouw schoolboeken worden thuisbezorgd. Wil je weten hoe dit werkt en waar je op moet letten? Bekijk hier een korte instructievideo over de levering van de schoolboeken.

Kosten
Schoolboeken worden door de overheid bekostigd. De leerboeken moeten weer in goede staat worden ingeleverd. Als er boeken niet of met schade worden ingeleverd, worden de kosten hiervan met jouw ouders/verzorgers verrekend. Naslagwerken als woordenboeken en atlassen worden niet door school verstrekt. Je kunt deze boeken zelf bestellen bij VanDijk (eventueel samen met artikelen zoals rekenmachine e.d.) of eventueel bij een andere leverancier.

Achteraf activeren digitaal lesmateriaal
1. Ga naar de bestelsite www.vandijk.nl
2. Log in met de gegevens waarmee besteld is
3. In 'mijn van Dijk' overzicht aan de linkerkant ziet u 'zelf regelen' staan
4. Klik dan op 'Licenties activeren'
5. U komt dan op een pagina van 'Mijn Licenties' hier ziet u de activatiecode staan van de leerling
(Let op! Dat u de juiste gegevens van zoon/ dochter van Magister bij de hand houdt)
6. U wordt doorgeleid naar Magister, controleer of u de juiste gegevens invult bij uw zoon/dochter
7. Ga verder met de juiste leerling inloggegevens, kloppen de gegevens, klik dan op bevestigen en het lesmateriaal is gekoppeld.

Herhaal de stappen 3 t/m 6 voor elke zoon/dochter als u meerdere bestellingen gedaan heeft waarvoor het koppelproces nog doorlopen dient te worden

Laptops

In (bijna alle) klassen wordt een laptop gebruikt voor ondersteuning van het leerproces. In samenwerking met The Rent Company stelt CSG De Lage Waard ouders/verzorgers in staat om voor een aantrekkelijk (maand)bedrag een laptop te betrekken op basis van koop of huurkoop, inclusief een uitgebreide verzekering. De laptops van The Rent Company zijn stabiel en kunnen tegen een stootje. Als er toch problemen zijn met een laptop wordt deze opgestuurd naar The Rent Company en krijgt de leerling meteen een leenlaptop.

Er kan ook voor gekozen worden om zelf een laptop aan te schaffen. De school kan in dit geval bij problemen geen vervangen laptop beschikbaar stellen.

Voor leerlingen van ouders/verzorgers die geen gebruik willen maken van deze mogelijkheden schaft de school zelf laptops aan, waarvoor een bruikleenovereenkomst wordt getekend. De school blijft eigenaar van deze laptops, die dan ook binnen de school dienen te blijven.

Problemen met je laptop? Kom dan met je laptop naar systeembeheer (kamer 15) bij dhr. de Wild of mevr. Wilson. Als je een laptop hebt via The Rent Company kan hij opgestuurd worden ter reparatie en krijg je gelijk een vervangende laptop.

Blijven gebruiken van schoollaptop (schoolverlaters)

Aan het eind van het schooljaar zullen er weer een groot aantal leerlingen de school verlaten. Als je na deze tijd gebruik wilt blijven maken van je schoollaptop moeten hier een paar stappen voor gedaan worden. Hiervoor is een instructie gemaakt.

Ouderbijdrage

In het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder een factuur voor de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wordt van harte aanbevolen aangezien de school voorziet in kosten die niet uit de rijksvergoeding kunnen worden betaald, maar die wij als school belangrijk vinden. CSG De Lage Waard probeert de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. De MR heeft ingestemd met de hoogte en bestemmingen.

De ouderbijdrage bestaat uit twee delen: een vast basisdeel van € 30- en een variabel deel van € 40,-. Dit bedrag wordt jaarlijks in rekening gebracht. Een enkel bedrag wordt nog apart gefactureerd, maar dat geldt alleen voor zeer specifieke zaken als: de sportklas of eigen gereedschap techniek. Ook de meerdaagse werkweek in het derde of vierde leerjaar wordt apart in rekening gebracht. Deelname wordt van harte aanbevolen, maar is niet verplicht. Leerlingen worden niet uitgesloten van deelname, als de kosten een obstakel vormen. Ouders worden van harte uitgenodigd daarover met ons in gesprek te gaan. Stuur een mail naar vmbomavo@delagewaard.nl of bel 078 644 20 20. Een ouder of leerling kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan het thuisblijvers-programma.

OUDERBIJDRAGE BASISDEEL

Het basisdeel van de ouderbijdrage bedraagt € 30,- Deze bijdrage wordt ingezet voor schoolbrede zaken zoals huur/reparatie van het kluisje, materiaal dag- en weekopeningen, leerling-/ouder-/vrijwilligersverzekeringen, kosten leerlingenraad, ouderraad en medezeggenschapsraad, weerbaarheidscursussen etc.

OUDERBIJDRAGE VARIABEL DEEL

Het variabele deel van de ouderbijdrage is € 40,-. Een groot deel hiervan is bestemd voor dekking van de kosten van de BLA (Buiten Les Activiteiten). De BLA zijn onder meer de brugklasactiviteiten, het mentoruitje, schoolavonden- en feesten, kerstviering, sinterklaasfeest, toneel en diverse ééndaagse excursies en cultuuractiviteiten. Tenslotte wordt het variabele deel gebruikt voor de schoolpas incl. € 5,- kopieerkosten, materialen bij praktijkvakken en tekendozen.

OVERIGE OUDERBIJDRAGEN

De eventuele overige ouderbijdrage is voor de aanschaf van specifiek lesmateriaal behorend bij de opleiding of het vak, zoals een lasbril, veiligheidskleding, een gereedschapskist en dergelijke. Deze bedragen zijn verschillend per leerling en worden apart vermeld op de factuur. Het is niet verplicht om genoemd lesmateriaal via de school aan te schaffen. U bent vrij om dergelijk materiaal zelf aan te schaffen. Ook hierbij geldt dat leerlingen niet worden uitgesloten van deelname, als de kosten een obstakel vormen. Ouders worden van harte uitgenodigd daarover met ons in gesprek te gaan. Stuur een mail naar vmbomavo@delagewaard.nl of bel 078 644 20 20.

BETALING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Medio oktober ontvangt u van ons een e-mail betreffende de betaling van de ouderbijdragen. U kunt deze eenvoudig via iDeal voldoen. Uiteraard hopen wij dat u bereid bent de vrijwillige ouderbijdrage geheel te voldoen.

Werkweken

Op het vmbo kiezen de leerlingen in het derde leerjaar allemaal een sector of vakkenpakket. Daardoor worden de klassen opnieuw gevormd. De laatste twee schooljaren zitten de leerlingen in deze samenstelling en werken zo naar het examen toe. Om het proces van kennismaken te versnellen gaan de derde klassen op werkweek in de week voor de herfstvakantie. 

We gaan ervan uit dat alle leerlingen mee gaan. Tijdens de werkweek gaan de leerlingen aan de slag met een verplichte CKV opdrachten (culturele en kunstzinnige vorming).

Aan het begin van het derde schooljaar ontvangt u van ons een factuur. Dan krijgt u ook alle verdere informatie over de werkweken. We realiseren ons dat de reissom in sommige gevallen een zware last kan zijn. Mocht u op onoverkomelijke problemen stuiten voor wat betreft de betaling, neemt u dan gerust contact op met de financiële administratie te bereiken via 078 6442050 of per mail: fpa@delagewaard.nl 

Waar gaan de werkweken naar toe en met welke bedragen moet u rekening houden?

KlasBestemmingkosten
BK 3/4 Zorg & Welzijn ArdennenEUR 275,00
BK 3/4 Techniek 

Ardennen

EUR 325,00
BK 3/4 Economie & OndernemenDuitslandEUR 400,00
Mavo 3VeluweEUR 175,00
Mavo 4FlevolandEUR 175,00

Tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren

Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers kunnen een beroep doen op hulp indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 140% van het bijstandsniveau ligt. Zie voor meer informatie www.leergelddrechtsteden.nl.

Ben jij mantelzorger of ben jij tussen de 4 en 18 jaar en kom je uit een gezin met een laag inkomen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een Dordtpas met tegoed. Het tegoed kun je gebruiken voor de betaling van bijvoorbeeld schoolgeld, boeken of excursies. Of jij ook een Dordtpas krijgt, kun je controleren op www.dordtpas.nl/tegoed-besteden/wie-krijgt-tegoed. Het is ook mogelijk dat je geen tegoed krijgt, maar wel een gratis pas.

Voor leerlingen die tijdens hun opleiding in het voortgezet onderwijs 18 jaar worden geldt dat
de kinderbijslag stopt met ingang van het eerste kwartaal nadat de leerling 18 jaar wordt. Daarna kunnen ouders in aanmerking komen voor de tegemoetkoming van schoolkosten. Deze bestaat uit een basistoelage plus een aanvullende toelage. De aanvullende toelage is afhankelijk van het belastbaar inkomen van de verzorgende ouders. Meer informatie via www.duo.nl.

Verzekeringen

CSG De Lage Waard heeft een collectief contract afgesloten voor een schoolongevallenverzekering, een reisverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

ONGEVALLENVERZEKERING

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt.

De premie voor de schoolongevallenverzekering wordt betaald uit de ouderbijdrage. Met de betaling van de ouderbijdrage is deze verzekering dus ook voor uw zoon of dochter van kracht.

Het is niet mogelijk voor ouders die dat wensen om de verzekerde bedragen te verhogen, vanwege het collectieve karakter van de afgesloten verzekering. Wie toch tegen hogere bedragen wil verzekeren, moet zelfstandig een aparte verzekering afsluiten. De school kan daarin niet bemiddelen

REISVERZEKERING

Deze verzekering is bedoeld voor excursies en is verwerkt in het bedrag van de betreffende excursies. De school heeft een doorlopende reisverzekering die wereldwijd dekking geeft voor reizen, kampen en excursies, die door of onder auspiciën van de school plaatsvinden. De doorlopende reisverzekering geeft o.a. dekking voor: medische- en tandheelkundige kosten bij ziekte, extra kosten zoals langer verblijf, extra terugreiskosten, hulpverlening ANWB- alarmcentrale, schade aan logiesbedrijven en/of hun inventaris. Het eigen risico hiervoor bedraagt € 50,-.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand:

  1. De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schade-vergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.
  2. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

    Schade

    Schade die leerlingen toebrengen aan eigendommen van de school, herstellen we op hun kosten. Leerlingen moeten de (on)opzettelijke schade direct melden bij één van de conciërges.